Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Esta asignatura reviste una importancia de primer orden en la formación geográfica de los futuros egresados, al proporcionar las claves básicas de interpretación del espacio geográfico español, integrando los factores físicos y humanos. Con los fundamentos de la geografía general y del manejo de escalas de trabajo aplicadas al conocimiento del territorio español, el alumno adquirirá la formación suficiente para analizar, explicar y sintetizar los factores geográficos que otorgan singularidad y diversidad a las regiones españolas.
La asignatura se inscribe en el módulo de Análisis Geográfico Regional, y junto con las asignaturas “Geografía de las Regiones del Mundo”, “Geografía de Europa”, “Dinámicas de las Regiones Españolas” y “Geografía de la Comunidad Valenciana” constituye una de las materias básicas que estructuran el análisis de espacios regionales a distintas escalas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.
 • CE9 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements relacionats amb l'anàlisi del territori de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Proporcionar a l'alumnat una visió integrada de la diversitat existent en l'estructura física del territori espanyol.
 • Situar, al territori espanyol, les grans unitats fisicoecològiques i entendre'n les dinàmiques.
 • Explicar les dinàmiques demogràfiques (històriques i actuals) al territori espanyol.
 • Identificar les activitats econòmiques i l'empremta territorial que tenen.
 • Identificar la nova "territorialitat" d'Espanya i els processos generals de mutació espacial esdevinguts durant la segona mitat del segle XX.
 • Reconèixer les repercussions territorials derivades de l'organització actual de l'estat i les socioeconòmiques relacionades amb la integració en la Unió Europea.
 • Explicar els processos bàsics d'organització del territori, a partir de l'ús de conceptes i instruments en les diverses escales.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1. Introducir al alumno en el análisis y comprensión regional de la nueva realidad territorial existente en España, partiendo de las modificaciones producidas en la valoración de los recursos físicos y productivos, la nueva organización del Estado y las repercusiones socioeconómicas de la internacionalización de la economía y la integración en la Comunidad Económica Europea.
2. Proporcionar una visión integrada y global de la diversidad existente en la estructura física del territorio español, a partir de los factores físico-ecológicos y los recursos ambientales que determinan el balance de ventajas y dificultades en  las relaciones del hombre y el medio geográfico.
3. Que los alumnos sepan identificar la evolución geomorfológica de la Península Ibérica sus consecuencias sobre el espacio geográfico.
4. Que los alumnos reconozcan las unidades morfoestructurales peninsulares e insulares de España, incidiendo en las repercusiones que éstas tienen para la ordenación y vertebración del territorio nacional.
5. Que los alumnos identifiquen los principales elementos climáticos que caracterizan y definen a los  diferentes dominios climáticos en que se subdivide España, incidiendo en los factores dinámicos y geográficos que determinan las diferencias regionales. Incidiendo en las repercusiones que algunos de estos elementos tienen desde el punto de vista de la distribución de los paisajes naturales, de los regímenes fluviales y de la localización de ciertas actividades económicas (agricultura de vanguardia o turismo de sol y playa).

 

 

;

Dades generals

Codi: 33026
Professor/a responsable:
RICO AMOROS, ANTONIO MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix