Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Aquesta assignatura resulta fonamental per a l'exercici professional dels futurs egressats, especialment per a l'acompliment dels perfils professionals relacionats amb la planificació i gestió territorial, el desenvolupament sostenible local i regional, i l'anàlisi territorial de la població i demografia.
L'assignatura s'emmarca en el mòdul de Geografia Humana, i juntament amb les assignatures “Geografia política i social” i “Geografía de les migracions” conforma la matèria “Geografía de la població i social”. No obstant açò, resulten evidents les relacions i implicacions que aquesta assignatura té amb les assignatures dels mòduls de “Geografía Econòmica” i “Ordenación del Territori”, impartides en quadrimestres i cursos posteriors.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG7 : Capacitat de comunicar-se oralment o per escrit de manera clara i adequada al context.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a fer propostes d'ordenació territorial i de localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament sostenible.
 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.
 • CE9 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements relacionats amb l'anàlisi del territori de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els conceptes fonamentals de l'estudi geogràfic de la població.
 • Identificar els punts en comú i les especificitats entre les ciències socials que estudien la població.
 • Diferenciar i valorar les fonts en l'estudi de la població.
 • Conèixer, seleccionar i aplicar les tècniques geodemogràfiques i valorar-ne els resultats.
 • Identificar i valorar les temàtiques geodemogràfiques que originen les majors inquietuds socials.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Identificar les interrelacions entre la població i el territori.

Reflexionar sobre les característiques de la població i els seus efectes en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

 

 

Dades generals

Codi: 33023
Professor/a responsable:
PALAZON FERRANDO, SALVADOR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix