Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CARTOGRAFIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23


La CARTOGRAFIA és una disciplina de gran importància en el desenvolupament de l'activitat GEOGRÀFICA, especialment, en els treballs aplicats a la ORDENACIÓ DEL TERRITORI i l'estudi del MEDI AMBIENT, en els quals es converteix en llenguatge visual d'intercanvi d'informació entre els grups multidisciplinaris que intervenen en un projecte d'aquestes característiques. Els professionals de la GEOGRAFIA sempre s'han caracteritzat per la capacitat de comprensió holística de l'TERRITORI i per la seva gran destresa a l'hora de plasmar aquesta informació de caràcter complex sobre una documentació gràfica de CARTOGRAFIA TEMÀTICA que esdevé mitjà indispensable de treball i en expressió dels resultats de la investigació.

L'èxit i la funcionalitat de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) explica que en aquesta assignatura es faci ús de bases de dades especialitzades, Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) o recursos diversos d'informació a Internet, per a l'aprenentatge de l'elaboració cartogràfica de qualitat temàtica i de la gestió de la informació sobre el territori, amb l'objectiu de preparar a l'alumnat del grau per atendre la creixent demanda d'informació Geogràfica per part de la SOCIETAT dEL SEGLE XXI.

En aquesta assignatura apredenderemos a gestionar la informació geogràfica per a l'elaboració de Cartografia, des d'un context tecnològic actualitzat, mitjançant eines lliures i obertes recomanades per l'Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) i formats de dades normalitzats i estàndards inclosos en l'Open Geospatial Consortium ( OGC), sense deixar de prestar importància a les qüestions fonamentals de la Cartografia al llarg de la seva història, per poder entendre en tota la seva dimensió la importància actual d'aquesta matèria i el seu indiscutible èxit social.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.
 • CG9 : Creativitat i iniciativa.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els fonaments epistemològics de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE10 : Capacitat per a fer propostes d'ordenació territorial i de localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament sostenible.
 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aprofundir en els coneixements geodèsics necessaris per a aplicar els sistemes de projecció i de referència oficials en l'entorn nacional i europeu (ETRS89 i ED50).
 • Definir la cartografia temàtica en relació amb la disciplina cartogràfica en general, per a distingir els aspectes més interessants i útils a la geografia. Analitzar els diferents tipus de tractament de la component temàtica dels objectes geogràfics i els seus atributs d'informació.
 • Explicar les característiques de la semiologia cartogràfica per a l'ús de símbols i variables visuals en la representació de dades en mapes temàtics aplicats.
 • Elaborar, analitzar i valorar els mapes temàtics, especialment els relacionats amb el medi ambient i l'ordenació del territori.
 • Confeccionar i gestionar una base de dades temàtica: definició i explotació d'una GEODATABASE per a l'elaboració de cartografia.
 • Conèixer el procés de producció de diferents tipus de Cartografia i els principals organismes productors de caràcter oficial i la normativa que els regula (IDEs, directiva INSPIRE i els principals serveis WEB a l'ús: WMS, WFS, WCS...).
 • Dissenyar i elaborar diferents tipus de mapes temàtics i aprendre a valorar la qualitat de l'elaboració cartogràfica quant a les components del disseny d'un full de mapa.
 • Distingir entre sistemes d'informació geogràfica i cartografia, per a poder explicar i aprendre a aplicar, de manera incipient, els SIG, juntament amb altres tecnologies de la informació geogràfica (TIG) (teledetecció i GPS...), en l'elaboració de cartografia temàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 • Aprofundir en els coneixement geodèsics necessaris per aplicar els sistemes de projecció i de referència oficials en l'entorn nacional i europeu: ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989- REGCAN95 per a l'àmbit de les Illes Canàries) en els diferents treballs cartogràfics de Geografia i ordenació del territori
 • Definir la Cartografia temàtica en relació a la disciplina cartogràfica en general, per distingir els aspectes més interessants i útils a la Geografia. Construir, elaborar, analitzar i valorar els mapes temàtics, especialment els relacionats amb el medi ambient i l'ordenació del territori
 • Analitzar de forma detallada els diferents tipus de tractament de la component temàtica dels objectes geogràfics i els seus atributs d'informació
 • Tractament de dades per a la representació cartogràfica d'aspectes de Geografia Física, derivats de l'estudi del Clima, Relleu o Hidrografia
 • Tractament de dades per a la reperesentación cartogràfica de l'activitat humana o econòmica en el terrotorio, usos del sòl o vies de comunicació, entre d'altres
 • Explicar en profunditat les característiques de la Semiologia Cartogràfica per a l'ús de símbols i variables visuals en la representació de dades en mapes temàtic, dominant conceptes d'escala i generalització cartogràfica
 • Elaborar i gestionar les dades d'una base de dades temàtica: la definició i explotació d'una geodatabase per a l'elaboració de Cartografia (tant impresa en paper, com en documents electrònics, formats PDF, ...) Distingir entre Sistemes d'Informació Geogràfica i Cartografia , per a poder aplicar-los al costat d'altres Tecnologies de la Informació Geogràfica (Teledetecció, Sistemes de Posicionament Global GPS, etc.) en l'elaboració cartogràfica
 • Conèixer el procés de producció de diferents tipus de Cartografia i els principals organismes productors de caràcter oficial i la normativa que els regula, així com els recursos electrònics d'informació cartogràfica més usuals (les infraestructures de dades espacials (IDE) de diferents organismes, la directiva INSPIRE i els principals serveis WEB a l'ús (WMS, WFS, WCS ...)
 • Dissenyar i elaborar diferents tipus de mapes temàtics i aprendre a valorar la qualitat de l'elaboració cartogràfica pel que fa a les components del disseny d'un mapa

 

 

Dades generals

Codi: 33022
Professor/a responsable:
RAMON MORTE, ALFREDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: GEOGRAFIA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix