Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GEOMORFOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

 

La asignatura de Geomorfología participa de los objetivos generales planteados en el resto de asignaturas del área de conocimiento, aunque tiene un marcada carácter propedéutico de cara a la integración de sus materias en la formación del geógrafo.

La asignatura se desarrolla tanto en el aula de cartografía como en las distintas salidas de trabajos de campo. Actividades que, junto al visionado de modelos, croquis, diapositivas y material alojado en el Campus Virtual pretenden cubrir el objetivo general de capacitar al alumno para identificar el objeto de estudio de esta asignatura: el relieve, es decir, los distintos tipos de formas del relieve, así como los materiales que los constituyen y manera en la que están dispuestos y trabados entre sí.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.
 • CE9 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements relacionats amb l'anàlisi del territori de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Introduir les nocions bàsiques relacionades amb ciències afins a la geografia; especialment, les relatives a estratigrafia.
 • Marcar les característiques bàsiques de les litofàcies i formacions superficials que constitueixen les formes del relleu.
 • Familiaritzar l'alumne amb els mètodes i tècniques disponibles per a l'estudi de les formes estructurals del relleu.
 • Assentar les bases i coneixements relatius als diferents tipus de relleu que poden trobar en la superfície terrestre.
 • Capacitar-lo per a l'ús correcte dels instruments de camp i laboratori.
 • Identificar en el camp les manifestacions dels fenòmens i els elements que configuren els diferents tipus de relleu.
 • Fer patent la finalitat que tots aquests instruments tenen en la comprensió i explicació del medi geogràfic.
 • Fomentar la consulta de bibliografia específica més adequada al tema abordat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 

1. Introducir las nociones básicas relacionadas con ciencias afines a la Geografía; en especial, las relativas a estratigrafía.

2. Marcar las características básicas de las litofacies y formaciones superficiales que constituyen las formas del relieve.

3. Familiarizar al alumno con los métodos y técnicas disponibles para el estudio de las formas estructurales del relieve.

4. Sentar las bases y conocimientos relativos a los distintos tipos de relieve que pueden encontrar en la superficie terrestre.

5. Capacitarle para el uso correcto de los instrumentos de campo y laboratorio.

6. Identificar en el campo las manifestaciones de los fenómenos y los elementos que configuran los distintos tipos de relieve.

7. Hacer patente la finalidad que todos estos instrumentos tienen en la comprensión y explicación del medio geográfico.

8. Fomentar la consulta de bibliografía específica más adecuada al tema abordado.

 

 

 

Dades generals

Codi: 33021
Professor/a responsable:
MARCO MOLINA, JUAN ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: GEOGRAFIA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix