Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GEOGRAFIA D'EUROPA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura pretende ofrecer al alumnado de manera sintética los conocimientos e instrumentos para comprender la realidad de Europa, incidiendo en los aspectos territoriales de los planos socioecológico, político y económico. La construcción política de Europa, los desequilibrios y disparidades regionales o la diversidad de los espacios europeos, constituyen los objetos principales de estudio.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.
 • CE9 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements relacionats amb l'anàlisi del territori de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Descriure i explicar la nova territorialitat d'Europa a partir d'un plantejament territorial dinàmic i diacrònic.
 • Aportar un plantejament territorial i ambiental per a explicar l'anàlisi dels recursos fisicoecològics i humans del territori europeu.
 • Conèixer les relacions  i interdependència en el procés d'ampliació de la Unió Europea cap als Països d'Europa Central i Oriental (PECOS).
 • Constatar la diversitat regional intraeuropea.
 • Identificar els factors de diferenciació regional.
 • Analitzar els desequilibris i desigualtats de dues grans unitats geopolítiques com són Rússia i la Unió Europea. 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

- Describir y explicar la realidad geográfica de Europa a partir de un planteamiento dinámico.
- Estudio de Europa como espacio social y ecológico.
- Analizar la diversidad regional de Europa. Europa como espacio de desequilibrios y desigualdades.
- Conocer el proceso de construcción de una entidad política europea.

 

 

Dades generals

Codi: 33020
Professor/a responsable:
BAÑOS CASTIÑEIRA, CARLOS JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix