Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ A LA GEOGRAFIA FÍSICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Assignatura dedicada a l'estudi general i global dels principals components de la geografia de la natura, de les seues relacions internes i dels seus elements significatius, introduint l'anàlisis del relleu, el clima, les aigues, la biosfera i el paisatge, de forma integral.

Aquesta assignatura ofereix a l'alumnat una formació bàsica en aspectes essencials de la docència de la Geografia Física, al mateix temps que facilita coneixements bàsics per complementar els continguts que puguin relacionar-se amb la demanda laboral en aspectes vinculats amb la planificació i ordenació territorial.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.
 • CE9 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements relacionats amb l'anàlisi del territori de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.

 

GRAU EN HISTÒRIA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG4 : Motivació per la qualitat.
 • CG8 : Compromís ètic amb el patrimoni cultural, natural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic.

 

Competències específiques (CE)

 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE5 : Adquirir els mètodes, tècniques i instruments emprats en les ciències històriques.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre el caràcter unitari de la geografia i el paper específic de la geografia física en l'estudi dels geosistemas.
 • Captar, comprendre i explicar els complexos naturals definits com a paisatges, els seus elements, els seus factors, els seus processos i interaccions, tant en el vessant analític com en el global i integrador.
 • Establir diferenciacions de l'espai en la superfície terrestre, amb l'ús adequat de nivells taxonòmics a partir del coneixement d'elements, factors i processos dels ecosistemes naturals.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1. Comprendre el caràcter unitari de la Geografia.
2. Conèixer el paper específic de la Geografia Física en l'estudi dels geosistemas.
3. Explicar raonadament els complexos naturals definits com a "paisatges".
4. Captar els elements, factors, processos i interaccions dels paisatges naturals.
5. Analitzar els paisatges tant en el seu vessant analític com en la global i integradora.
6. Establir diferenciacions de l'espai en la superfície terrestre.
7. Usar adequadament els nivells taxonòmics, a partir del coneixement d'elements, factors i processos dels ecosistemes naturals.

 

 

Dades generals

Codi: 33001
Professor/a responsable:
GIMENEZ FONT, PABLO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: GEOGRAFIA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix