Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

L'assignatura està orientada cap a la formació bàsica i integral del professional de les Humanitats i el seu objectiu és que adquirisca les ferramentes conceptuals que li capaciten per a analitzar i comprendre els textos filosòfics clau de la cultura occidental. Per a això, es plantejarà un recorregut històric que es detindrà en les fites del pensament hel·lenístic, cristià, renaixentista, modern, post-il·lustrat i contemporani. Amb això es pretén així mateix que l'alumne es forme en aspectes essencials de cara a la docència de la Filosofia en l'ensenyança secundària, al treball en museus i patrimoni i a la investigació i documentació de textos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.

 

GRAU EN HISTÒRIA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG4 : Motivació per la qualitat.
 • CG7 : Adaptació a situacions noves.
 • CG9 : Compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte als drets fonamentals i a la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats, la no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors d'una cultura de pau i democràcia.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE5 : Adquirir els mètodes, tècniques i instruments emprats en les ciències històriques.

 

GRAU EN HUMANITATS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.
 • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer el comportament humà en societat mitjançant mètodes i tècniques d'anàlisis específiques i d'aquesta manera desenvolupar un compromís ètic amb la igualtat de gènere i una especial capacitat per a les relacions interpersonals.
 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Estudiar la història de la filosofia del món occidental.
 • Identificar les etapes filosòfiques que han captat amb major claredat i distinció les característiques de les diverses èpoques.
 • Explicar la manera com aquestes etapes, i els autors que les representen paradigmàticament, han incidit en l'estructura de les institucions polítiques, jurídiques, lingüístiques, etc., en l'organització dels coneixements tècnics, administratius, científics, etc., i en els projectes d'emancipació de la vida humana.
 • Comprendre contextualitzadament, i també des de les problemàtiques del present, els textos clau de d'aquests autors.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1. Estudiar les diverses concepcions filosòfiques de la història característiques de les diferents etapes del pensament occidental que han sigut exposades pels autors que les representen de manera paradigmàtica.

2. Comprendre la relació entre les dites concepcions i el seu context cultural i historicogeogràfic.

3. Analitzar l'actualitat de les diferents propostes estudiades.

 

 

Dades generals

Codi: 29001
Professor/a responsable:
NAJERA PEREZ, ELENA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: FILOSOFIA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix