Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EINES DE MODELITZACIÓ DE TRANSPORT

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació per la Comissió d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant.

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura de “Herramientas de modelización de transporte” se encuadra en el 2º cuatrimestre del Máster en Movilidad Urbana Inteligente.

El desarrollo de la asignatura se lleva a cabo mediante clases teóricas y prácticas relacionadas con los conocimientos de la asignatura.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

MÀSTER EN MOBILITAT URBANA INTEL·LIGENT

 

Competències específiques (CE)

 • CE29 : Adquirir i ser capaços d'aplicar coneixements avançats en l'anàlisi de models meso i micro, en l'ús dels principals mètodes quantitatius i tècniques d'investigació, en l'anàlisi de les polítiques públiques relacionades amb el transport i la mobilitat.
 • CE32 : Aplicar les tècniques d'avaluació, calibratge i anàlisi de la modelització (fins i tot financera), optimització i simulació per a la resolució dels problemes que suscita el disseny i la gestió de les del transport.
 • CE37 : Capacitat per a modelar, dissenyar i administrar sistemes de gestió dinàmica de trànsit.

 

Competències generals

 • CG10 : Capacitat per a realitzar investigació, desenvolupament i innovació en l'àmbit de la mobilitat intel·ligent, així com dirigir el desenvolupament de solucions de mobilitat, i logística en entorns nous o poc coneguts, relacionant creativitat, innovació i transferència de tecnologia.
 • CG11 : Aptitud real per a respondre als problemes concrets manifestant un domini pràctic d'eines de modelització en Mobilitat Intel·ligent.
 • CG6 : Adquirir habilitats que els permeten continuar aprenent de forma autodirigida o autònoma.

 

ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓ I MODELITZACIÓ DE LA MOBILITAT

 

Competències específiques (CE)

 • CE29 : Adquirir i ser capaços d'aplicar coneixements avançats en l'anàlisi de models meso i micro, en l'ús dels principals mètodes quantitatius i tècniques d'investigació, en l'anàlisi de les polítiques públiques relacionades amb el transport i la mobilitat.
 • CE32 : Aplicar les tècniques d'avaluació, calibratge i anàlisi de la modelització (fins i tot financera), optimització i simulació per a la resolució dels problemes que suscita el disseny i la gestió de les del transport.
 • CE37 : Capacitat per a modelar, dissenyar i administrar sistemes de gestió dinàmica de trànsit.

 

Competències generals

 • CG10 : Capacitat per a realitzar investigació, desenvolupament i innovació en l'àmbit de la mobilitat intel·ligent, així com dirigir el desenvolupament de solucions de mobilitat, i logística en entorns nous o poc coneguts, relacionant creativitat, innovació i transferència de tecnologia.
 • CG11 : Aptitud real per a respondre als problemes concrets manifestant un domini pràctic d'eines de modelització en Mobilitat Intel·ligent.
 • CG6 : Adquirir habilitats que els permeten continuar aprenent de forma autodirigida o autònoma.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Tiene por objetivo capacitar a los estudiantes en la comprensión de los conocimientos sobre los modelos de transporte, con uso de software comercial de uso extendido y ejemplos de los mismos:

 • Comprensión de los modelos estratégicos, principalmente ligados al transporte público y a la gestión del transporte en la ciudad.
 • Conocer los modelos meso con las aplicaciones líderes en el mercado, entendiendo las diferencias y sus ventajas e inconvenientes de aplicación, según el caso a estudiar.
 • Comprender y analizar resultados de microsimulaciones, con especial interés en los modelos de comportamiento y el cálculo de niveles de servicio.
 • Conocer los modelos de microsimulación peatonal y su aplicación en infraestructuras de transporte público, en evacuaciones de centros deportivos y en cruces convencionales con niveles de saturación.
 • Conocer los modelos de emisiones Copert IV y las nuevas aplicaciones para Zonas de Bajas Emisiones.
 • Introducción a los modelos de Open Software y aplicaciones abiertas.

 

 

Dades generals

Codi: 79393
Professor/a responsable:
BAÑON BLAZQUEZ, LUIS
Crèdits ECTS: 7,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,80
Càrrega no presencial: 4,20

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA DELS TRANSPORTS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix