Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SIMULACIÓ ENERGÈTICA

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació per la Comissió d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant.

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La simulación energética de edificios es una disciplina en auge desde la introducción en el mercado de poderosas herramientas como EnergyPlus, TRNSYS, Design Builder, etc. Otras herramientas menos potentes son de obligado cumplimiento ne el CTE, como HULC (Herramienta Unificada LIDER-CALENER).

El uso y verificación de los resultados de comportamento térmico de edificios a través de esta herramientas require la calibración del modelo, es decir, recogida de suficientes datos de temperatura del aire interior, humedad relativa HR, radiación solar, etc., con el fin de ajustar los resultados de simulación con el comportamiento térmico real de los edificios.

Por último, los ficheros climáticos contenidos en las bases de datos que se manejan en dichas herramientas difieren notablemente de los datos reales en muchas ocasiones, por lo que se precisa también una adecuada monitorización de esos parámetros tomados in situ.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

ESPECIALISTA EN AUDITORÍAS ENERGÉTICAS Y EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA CASI NULO

 

Competències generals

 • CG10 : Capacitat per a la millora contínua, l'experimentació i la innovació.
 • CG11 : Capacitat per al treball en equip i l'adreça en eficiència energètica.
 • CG12 : Capacitat per a la resolució de problemes.
 • CG13 : Capacitat crítica i analítica a l'àrea d'especialitat corresponent
 • CG14 : Capacitat per a l'avaluació, optimització i confrontació de criteris per a la presa de decisions.
 • CG2 : Capacitat per a la cerca, obtenció i gestió d'informació relacionada amb l'eficiència energètica, incloent bibliografia cientificotècnica, manuals i documentació tècnica i indicadors energètics.
 • CG3 : Capacitat per comprendre els principis bàsics d'eficiència energètica aplicada a l'edificació
 • CG6 : Capacitat per prendre decisions fonamentades en l'anàlisi del comportament energètic dels edificis.
 • CG7 : Coneixement d'informàtica en l'àmbit d'estudi
 • CG8 : Capacitat de treball en equip amb experts d'altres àrees
 • CG9 : Capacitat de comunicació i la transmissió de coneixements en ambients d'experts i no experts.

 

Competències Específiques

 • CE10 : Determinació de paràmetres de mesurament i planificació del sistema de monitoratge adequat a l'edifici
 • CE11 : Coneixement de la potencialitat i límits de les eines de simulació del comportament tèrmic dels edificis.
 • CE12 : Capacitat per a la presa d'algunes decisions en fase de projecte de l'edifici
 • CE13 : Aptitud per al compliment de normatives a través de les eines oficials del CTE
 • CE14 : Conèixer les eines necessàries per a la valoració d'estratègies de selecció de components i mesurament de les mateixes.
 • CE2 : Competència per realitzar un examen detallat del perfil de consum d'energia dels edificis o grups d'edificis, d'una instal·lació o operació industrial.
 • CE3 : Capacitat per adoptar criteris de rendibilitat en l'anàlisi del cost del cicle de vida tenint en compte els estalvis i inversions a llarg termini i valors residuals i taxes de descompte.
 • CE4 : Determinar les oportunitats de millora en funció del rendiment energètic global

 

EXPERTO EN EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA CASI NULO

 

Competències generals

 • CG10 : Capacitat per a la millora contínua, l'experimentació i la innovació.
 • CG11 : Capacitat per al treball en equip i l'adreça en eficiència energètica.
 • CG12 : Capacitat per a la resolució de problemes.
 • CG13 : Capacitat crítica i analítica a l'àrea d'especialitat corresponent
 • CG14 : Capacitat per a l'avaluació, optimització i confrontació de criteris per a la presa de decisions.
 • CG2 : Capacitat per a la cerca, obtenció i gestió d'informació relacionada amb l'eficiència energètica, incloent bibliografia cientificotècnica, manuals i documentació tècnica i indicadors energètics.
 • CG3 : Capacitat per comprendre els principis bàsics d'eficiència energètica aplicada a l'edificació
 • CG5 : Capacitat conèixer i interpretar tots els factors externs i interns que participen en el comportament energètic d'un edifici.
 • CG6 : Capacitat per prendre decisions fonamentades en l'anàlisi del comportament energètic dels edificis.
 • CG7 : Coneixement d'informàtica en l'àmbit d'estudi
 • CG8 : Capacitat de treball en equip amb experts d'altres àrees
 • CG9 : Capacitat de comunicació i la transmissió de coneixements en ambients d'experts i no experts.

 

Competències Específiques

 • CE10 : Determinació de paràmetres de mesurament i planificació del sistema de monitoratge adequat a l'edifici
 • CE11 : Coneixement de la potencialitat i límits de les eines de simulació del comportament tèrmic dels edificis.
 • CE12 : Capacitat per a la presa d'algunes decisions en fase de projecte de l'edifici
 • CE13 : Aptitud per al compliment de normatives a través de les eines oficials del CTE
 • CE14 : Conèixer les eines necessàries per a la valoració d'estratègies de selecció de components i mesurament de les mateixes.
 • CE2 : Competència per realitzar un examen detallat del perfil de consum d'energia dels edificis o grups d'edificis, d'una instal·lació o operació industrial.
 • CE3 : Capacitat per adoptar criteris de rendibilitat en l'anàlisi del cost del cicle de vida tenint en compte els estalvis i inversions a llarg termini i valors residuals i taxes de descompte.
 • CE4 : Determinar les oportunitats de millora en funció del rendiment energètic global

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

1. Determinación de parámetros de medición y planificación del sistema de monitorización adecuado al edificio.
2. Conocimiento de la potencialidad y límites de las herramientas de simulación del comportamiento térmico de los edificios.
3. Capacidad para la toma de algunas decisiones en fase de proyecto del edificio.
4. Aptitud para el cumplimiento de normativas a través de las herramientas oficiales del CTE.

 

 

Dades generals

Codi: 78807
Professor/a responsable:
ECHARRI IRIBARREN, VICTOR
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 2,10

Departaments amb docència

 • Dep.: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix