Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROJECTE FINAL EN XARXES SOCIALS, ESTRATÈGIA I COMUNICACIÓ DIGITAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La materia “Proyecto Final en Redes Sociales, Estrategia y Comunicación Digital”, asignatura de 4 ECTS ofertada en el curso de Experto en Redes Sociales, Estrategia y Comunicación Digital, aúna en una materia totalmente práctica los conocimientos recibidos durante el curso. En este sentido, esta materia recoge las estrategias y técnicas relacionadas con el desarrollo, la implantación y la gestión a lo largo del tiempo de las un plan de comunicación digital y social media. Es fundamentalmente un ejercicio académico que permite confirmar que el alumnado ha adquirido y sabe aplicar los conocimientos específicos de los módulos estudiados durante el programa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Capacitat per a la recerca, processament i interpretació d'informació, procedents de fonts bibliogràfiques i documentals.
 • CG2 : Capacitat de treballar en equip i en l'aplicació de tècniques innovadores i dinàmiques de la gestió de treball, de projectes i d'equips.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom, d'iniciativa i d'esperit emprenedor.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en el maneig d'instruments tècnics.
 • CG6 : Derivar de les dades, informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.

 

Competències Específiques

 • CE3 : Conèixer i comprendre els conceptes bàsics del màrqueting i la comercialització a través d'Internet i de les noves tecnologies, i la seua vinculació amb les estratègies de màrqueting globals de l'empresa.
 • CE6 : Ser capaç d'analitzar i comprendre el comportament dels consumidors i els factors que influeixen en la seua conducta des de la perspectiva de màrqueting.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

• Capacitar para la búsqueda selectiva de información.
• Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a situaciones de mercado reales.
• Desarrollar el pensamiento crítico sobre el proceso de comunicación online.
• Formular soluciones relacionadas con la comunicación online y las redes sociales
• Adquirir destrezas profesionales sobre herramientas de comunicación digital aplicadas.

 

 

Dades generals

Codi: 36345
Professor/a responsable:
RAMOS SOLER, IRENE
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MARKETING
  Àrea: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix