Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

La asignatura centra su objetivo en explicar los conceptos básicos de la dinámica estructural que son necesarios para poder evaluar los esfuerzos que aparecen en una estructura como consecuencia de un sismo. En estos conceptos se basan las actuales normativas de construcción sismorresistente tanto españolas como europeas. Junto a estos criterios se plantean los requisitos fundamentales para el diseño de estructuras situadas en zonas que presenten riesgo sísmico.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2016-17

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir una comprensió del mètode científic a través de la realització de les pràctiques experimentals de laboratori seguint de manera explícita les diferents etapes: observació, anàlisi i presa de dades, avaluacio comparació de resultats i conclusions.
 • CG12 : Coneixements adequats dels aspectes científics i tecnològics de mètodes matemàtics, analítics i numèrics de l'enginyeria.
 • CG13 : Capacitat per a abordar i resoldre problemes matemàtics avançats d'enginyeria, des del plantejament del problema fins al desenvolupament de la formulació i la seua implementació en un programa d'ordinador.
 • CG2 : Ser capaç d'estudiar, comprendre i criticar objectivament bases de dades i publicacions cientificotèniques.
 • CG3 : Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici professional i investigador.
 • CG4 : Comprensió dels condicionaments de caràcter tècnic, legal i de la propietat que es plantegen en els difererents camps de l'enginyeria, i capacitat per a establir diverses alternatives vàlides, triar-ne l'òptima i plasmar-la adequadament, a més de preveure els problemes i utilitzar els mètodes i les tecnologies més adients, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia i afavorir el progrés i un desenvolupament de la societat sostenible i respectuós amb el medi ambient.
 • CG5 : Capacitació cientificotènica i metodològica per al reciclatge continu de coneixements i l'exercici de les funcions professionals d'assessoria, anàlisi, disseny, càlcul, projecte, planificació, direcció, gestió, construcció, manteniment, conservació i explotació en els camps de l'enginyeria civil.

 

Competències específiques:>>de Fonaments Fisicomatemàtics Aplicats a l'Enginyeria

 • C1.1 : Aplicar i distingir les característiques principals dels moviments oscil·latoris i ondulatoris a sistemes reals.
 • C1.19 : Conèixer el comportament dinàmic de sistemes estructurals i les tècniques numèriques o experimentals per a la seua determinació.
 • C1.2 : Interpretar i aplicar els fenòmens d'interferència, difracció i polarització d'ones per a la caracterització de materials.
 • C1.20 : Conèixer les bases matemàtiques utilitzades habitualment per a la simulació de sismes.
 • C1.21 : Conèixer les normatives sísmiques actuals.
 • C1.22 : Plantejar criteris de disseny sismoresistent d'una manera racionalitzada.
 • C1.23 : Interpretar i aplicar els fenòmens d'interferència, difracció i polarització d'ones per a la caracterització de materials.
 • C1.24 : Adquirir estratègies per a resoldre problemes de les construccions civils davant de les vibracions transmeses via terreny.
 • C1.25 : Analitzar la propagació dels fenòmens sísmics segons les característiques mecàniques del terreny.
 • C1.3 : Conèixer i determinar els elements de l'estadística descriptiva.
 • C1.4 : Calcular els estadístics analitzats amb l'ús de l'ordinador.
 • C1.5 : Conèixer les distribucions de probabilitat i usar-les en l'estudi de casos pràctics.
 • C1.6 : Fer anàlisis de la variància: ANOVA.
 • C1.7 : Calcular ajustos per rectes de regressió amb la utilització de l'ordinador.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Descriure el comportament dels fenòmens ondulatoris i la seua interacció amb el medi físic.
 • Ús dels elements de l'estadística descriptiva i calcul d'estadístics amb l'ús de l'ordinador.
 • Anàlisi bàsica del control de qualitat.
 • Aplicació del mètode en problemes definits en una i dues dimensions. Control de qualitat.
 • L'alumne serà capaç d'utilitzar un manipulador simbòlic adequat, resoldre el polinomi interpolador en problemes concrets d'enginyeria.
 • Coneixement dels efectes de càrregues dinàmiques sobre les estructures i materials.
 • Obertura de vies d'aprofundiment en la tècnica dels elements finits.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

Dar a conocer al alumno el comportamiento dinámico de sistemas estructurales y las técnicas numéricas y/o experimentales para su determinación. Conseguir que el alumno conozca las bases matemáticas habitualmente utilizadas para la simulación de sismos. Profundizar en el conocimiento de las normativas sísmicas actuales y habituar al alumno a su utilización. Plantear criterios de diseño sismorresistente de una forma racionalizada. El alumno aprenderá la consulta de artículos especializados de investigación en Bases de datos científicas, así como conocerá el lenguaje habitual en lengua inglesa relacionado con el ámbito del curso.

 

 

Dades generals

Codi: 11903
Professor/a responsable:
BAEZA DE LOS SANTOS, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,50
Crèdits pràctics: 0,70
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: MECÀNICA DE MITJANS CONTINUS I TEORIA D'ESTRUCTURES
  Crèdits teòrics: 0,5
  Crèdits pràctics: 0,7
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix