Competencias y objetivos

 

Contexto de la asignatura para el curso 2023-24

Literatura Catalana Actual és una assignatura de segon curs (6 crèdtis) que ofereix una introducció general a la narrativa de ficció catalana contemporània (de finals del segle XX i principis del segle XXI), centrada especialment en l'estudi d'algunes de les obres més importants i emblemàtiques d'aquest període recent, amb una atenció específica als fets i a les idees literàries historicoculturals que són a la base dels grans canvis estètics que s'hi produeixen. Aquesta assignatura aplica perspectiva de gènere en els continguts, tal com es reflecteix en els Blocs 2 i 4 del temari

Els coneixements i les competències que l'alumne hi pot assolir contribueixen a l'adquisició d'unes competències literària, cultural i lingüística, que li permetran adquirir una formació vàlida per a les tasques docents, investigadores, de crítica literària, d'assessorament i dinamització culturals o de creació pròpies del grau de Filologia Catalana.

Igualment important resulta continuar treballant aspectes actitudinals presents en altres assignatures de primer, com ara el desenvolupament del sentit crític de l'alumne i el foment d'una actitud positiva cap a la literatura per, així, despertar la seua curiositat vers d'altres manifestacions culturals.

Així mateix, aquesta assignatura es coordina especialment amb la resta d'assignatures de literatura catalana contemporània i amb altres de primer com ara "Introducció a la l¡teratura catalana medieval", per tal que l'alumne obtinga una formació òptima que abaste tots els períodes i gèneres. També es relaciona amb les assignatures de continguts lingüístics "Taller d'Expresssió oral i escrita" i "Pràctica de la normativa catalana".

 

 

 

Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y másteres oficiales) para el curso 2023-24

GRADO EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS

 

Competencias Generales del Título (CG)

 • CG1 : Habilidades de obtención y gestión de la información que permitan el aprendizaje a lo largo de la vida.
 • CG10 : Relacionar los Estudios Árabes e Islámicos con la Filología y otras disciplinas, así como trabajar en un equipo interdisciplinar en contexto nacional e internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversidad, el plurilingüismo y la multiculturalidad de la sociedad actual.
 • CG12 : Respetar los derechos fundamentales y potenciar los valores democráticos, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz.
 • CG2 : Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica.
 • CG3 : Capacidad para planificar y gestionar el tiempo.
 • CG4 : Capacidad de aprender y trabajar de manera autónoma y en equipo.
 • CG5 : Capacidad autocrítica que permita la preocupación por la calidad y la mejora continua.
 • CG6 : Interpretar, analizar, sintetizar y evaluar la información de forma científica y crítica.
 • CG7 : Tomar decisiones, resolver problemas y adaptarse a las nuevas situaciones.
 • CG8 : Generar nuevas ideas, diseñar y gestionar proyectos con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • CG9 : Transmitir conocimientos disciplinares, elaborar y defender argumentos y exponer problemas y soluciones ante un público especializado o no especializado.

 

Competencias específicas (CE)

 • CE13 : Conocer y analizar las principales etapas, movimientos, autores y obras de la literatura de una segunda lengua de entre las propuestas en la titulación.
 • CE5 : Capacidad de interpretar, producir y desarrollar descriptiva y argumentativamente documentos académicos o informes técnicos relacionados con los medios profesionales para los que capacita el título.

 

Competencias Transversales

 • CGUA1 : Ser capaz de comunicarse en una lengua extranjera distinta del árabe en su ámbito disciplinar.
 • CGUA2 : Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, en su ámbito disciplinar.

 

GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURAS

 

Competencias Genéricas de Grado

 • CG3 : Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis.

 

Competencias Genéricas de la UA

 • CUA3 : Ser capaz de expresarse correctamente oralmente y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar.

 

Competencias específicas (CE):>>Conceptuales

 • CC15 : Conocimiento de las principales etapas, movimientos, autores y obras de la Literatura de la segunda lengua.

 

Competencias específicas (CE):>>Procedimentales

 • CP20 : Capacidad para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia, ediciones críticas, traducciones y TICS como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de progresar de forma independiente en él.

 

Competencias específicas (CE):>>Actitudinales

 • CA22 : Ser capaz de valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como agente social partícipe en la construcción de una sociedad plural y tolerante a partir de la propia configuración multicultural del mundo hispánico.
 • CA23 : Ser capaz de mostrar una actitud crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
 • CA24 : Capacidad para mostrar compromiso social con la igualdad entre hombres y mujeres, la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, la paz y la democracia.

 

 

 

Resultados de aprendizaje (Objetivos formativos)

 • Capacitar de l’alumne, a través de la lectura de textos, per a descobrir i desenvolupar el plaer de la lectura i la comprensió dels textos segons el context en el qual s’insereixen. 
 • Aprendre a localitzar les obres literàries i entendre les característiques estilístiques segons les influències que han rebut
 • Ser capaç d’entendre el conjunt d’obres canòniques i saber explicar les raons de la seua posició segons estudiosos, crítics i lectors.
 • Saber detectar els valors ideològics de les obres literàries així com la seua transmissió en el conjunt de missatges que generen. Especialment pel que fa a qüestions de classes socials, gènere, opcions sexuals, posicions al si de grups perifèrics i/o hegemònics en una societat.
 • Descobrir els valors cognitus de la literatura i d’incloure’ls en una perspectiva més àmplia amb altres formes del coneixement: psicològic, filosòfic, artístic...

 

 

Objetivos específicos indicados por el profesorado para el curso 2023-24

1. Entendre els textos segons el context en el qual s'insereixen, tot relacionant els diversos components de les obres amb els valors, creences o aspiracions de cada època.

2. Aprendre a localitzar les obres literàries i entendre les característiques estilístiques segons les influències que han rebut.

3. Entendre el conjunt d'obres canòniques isaber explicar les raons de la seua posició segons estudiosos, crítics i lectors.

4. Saber detectar els valors ideològics de les obres literàries així com la seua transmissió en el conjunt de missatges que generen. Especialment pel que fa a les qüestions de classes socials, gènere, opcions sexuals, posicions al si de grups perifèrics i/o hegemònics en una societat.

5. Descobrir els valors cognitius de la literatura i incloure'ls en una perspectiva més àmplia amb altres formes del coneixement: psicològic, filosòfic, artístic, etc.

6. Saber aplicar recursos didàctics diversos (incloent l'ús de TIC) per a l'ensenyament de la literatura.

7. Fomentar el gust per la lectura i estimular la curiositat intel·lectual i la reflexió de l'estudiant.

8. Fomentar la capacitat crítica i l'expressió d'opinions formades.

9. Apreciar la diversitat d'escriptures literàries.

10. Valorar els referents culturals i literaris propis.

11. Expressar-se oralment i per escrit en un registre formal adequat per a l’àmbit acadèmic.

12. Comprometre's a treballar per la igualtat entre homes i dones i valorar la múltiple conformació de la societat actual, amb una actitud de respecte cap als drets fonamentals de les persones.

 

 

Datos generales

Código: 30120
Profesor/a responsable:
ESTEVE GUILLEN, ANNA ISABEL
Crdts. ECTS: 6,00
Créditos teóricos: 1,80
Créditos prácticos: 0,60
Carga no presencial: 3,60

Departamentos con docencia

 • Dep.: FILOLOGÍA CATALANA
  Área: FILOLOGIA CATALANA
  Créditos teóricos: 1,8
  Créditos prácticos: 0,6
  Este dep. es responsable de la asignatura.
  Este dep. es responsable del acta.

Estudios en los que se imparte