Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guías docentes
  LENGUA CATALANA II PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL

Competencias y objetivos

 

Contexto de la asignatura para el curso 2019-20

La segona assignatura de Llengua Catalana que s’impartirà en l’especialitat d’Educació Infantil pretén augmentar la competència lingüística i comunicativa en català a partir del nivell adquirit en la corresponent de primer curs. Això implica un aprofundiment en el domini de la varietat estàndard en àmbits formals i acadèmics i la producció i l’anàlisi reflexiva i crítica de diferents tipus de texts i gèneres, tant orals com escrits per a un nivell C1 del MECR. Açò suposarà una continuïtat en la matèria i, en aquest sentit, es tindran presents alguns dels continguts ja impartits per a poder avançar en l’assoliment de la maduresa lingüística per part dels alumnes. Aquesta assignatura, a més a més, té un caràcter professionalitzant i, per tant, ha de proveir d’una formació lingüística suficient adreçada a les futures tasques docents en què el català estiga involucrat. Per aquest motiu, la matèria també té en compte la planificació lingüística del sistema educatiu valencià. L’assignatura està relacionada amb les altres que imparteix el Departament de Filologia Catalana a la Facultat d’Educació i que condueixen a l’obtenció de la Capacitació Docent en Valencià. En aquest sentit, acredita la competència lingüística necessària per a aconseguir aquest títol.

 

 

Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y másteres oficiales)

Competencias Generales del Título (CG)

 • CG1 : Compromiso ético. Mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas, a la vez que respetando y fomentando los valores democráticos, la igualdad de género, la no-discriminación de personas con discapacidad, la equidad y el respeto a los derechos humanos. Capacidad de crítica y autocrítica constructiva.
 • CG10 : Uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Comprender y valorar las funciones de las tecnologías de la información y de la comunicación cada vez más diversificadas y saberlas usar adecuadamente en la vida cotidiana.
 • CG2 : Capacidad de aprendizaje y responsabilidad. Tomar conciencia del propio proceso de aprendizaje y autorregularlo. Capacidad de buscar, usar e integrar la información. Mostrar interés por aprender a lo largo de la vida y actualizar las propias competencias y los puntos de vista profesionales, de forma autónoma, orientada o dirigida según las necesidades de cada momento. Velar por un crecimiento emocional equilibrado.
 • CG6 : Capacidad creativa y emprendedora. Formular, diseñar y gestionar proyectos innovadores para dar respuesta a las necesidades detectadas. Buscar e integrar nuevos conocimientos y actitudes en experiencias tanto internacionales como del propio territorio con el fin de emprender cambios de forma creativa en las prácticas profesionales.
 • CG7 : Reconocimiento de la diversidad y de la multiculturalidad. Valorar positivamente la diversidad de todo tipo, respetar otras visiones del mundo y gestionar con creatividad las interacciones multiculturales con el fin de enriquecerse mutuamente.
 • CG9 : Capacidad comunicativa. Comprender y expresarse oralmente y por escrito en las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana y una lengua extranjera, con incorporación de todos los elementos visuales y auditivos, disponibles y necesarios en cada caso, con el fin de comunicarse de forma eficaz y eficiente en diferentes entornos y para diferentes funciones.

 

Competencias específicas (CE)

 • CE1 : Aplicar los elementos propios de las áreas de los currículos de Infantil vigentes, con criterios de coherencia: fines, competencias, objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
 • CE12 : Asumir que el ejercicio de la función docente se tiene que ir perfeccionando y adaptando a los cambios científicos, pedagógicos, tecnológicos, sociales y culturales a lo largo de la vida.
 • CE2 : Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, lingüística, emocional, motriz, social, filosófica, cultural y volitiva.
 • CE7 : Potenciar la evolución de los diferentes lenguajes de la educación infantil, identificar posibles disfunciones y velar por su correcta evolución. Favorecer el desarrollo de las habilidades comunicativas.
 • CE8 : Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Seleccionar los recursos educativos más adecuados para cada situación.
 • CE9 : Reconocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de la televisión en la primera infancia.

 

 

 

Resultados de aprendizaje (Objetivos formativos)

 • Comprender, analizar y valorar la situación sociolingüística valenciana y su importancia para un tratamiento adecuando de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas en la escuela, relacionándola con los programas de educación bilingüe.
 • Conocer los contenidos curriculares de los dos ciclos de Educación Infantil de la Comunidad Valenciana, especialmente los del apartado: “Los lenguajes: comunicación y representación”.
 • Analizar y valorar los objetivos y los efectos de los diferentes programas de educación plurilingüe en general y, en particular, conocer los principios básicos y la metodología de los programas de inmersión lingüística.
 • Desarrollar una expresión oral que supere la limitada en un nivel de lengua estándar.
 • Expresarse por escrito con dominio adecuado de la normativa morfosintáctica trabajada en el curso.
 • Comprender y utilizar el léxico propio de un nivel de lengua estándar.
 • Comprender y utilizar el léxico propio del ámbito de la Educación Infantil.
 • Tomar conciencia de la diversidad lingüística y producir textos en que se escoja adecuadamente la variedad.
 • Conocer y utilizar los recursos de aprendizaje y autoaprendizaje y materiales de apoyo para el trabajo de la lengua catalana (diccionarios, gramáticas, programas informáticos, etc.)
 • Tomar hábito y gusto por la lectura de obras escritas en catalán.
 • Adquirir una competencia comunicativa oral y escrita en un nivel C1 del Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas, especialmente en el ámbito de uso profesional, y utilizar de forma correcta y precisa el léxico específico de la lingüística y de la didáctica de lenguas.

 

 

Objetivos específicos indicados por el profesorado para el curso 2019-20

Objectius formatius


1. Comprendre i analitzar el context sociolingüístic, relacionant-lo amb els programes d’educació bilingüe valencians.
2. Expressar-se oralment amb fluïdesa i un domini adequat de la fonètica específica i la normativa morfosintàctica treballades en el curs.
3. Expressar-se per escrit amb un domini adequat de l’ortografia i la normativa morfosintàctica treballades en el curs.
4. Comprendre i utilitzar tant el lèxic propi d’un nivell de llengua estàndard com l’específic de l’especialitat.
5. Prendre consciència de la diversitat lingüística i produir textos en què es trie adequadament la varietat segons el context i la funció.
6. Conéixer i utilitzar els recursos d’aprenentatge i autoaprenentatge i materials de suport per al treball de la llengua catalana (diccionaris, gramàtiques, programes informàtics, etc.).
7. Prendre l’hàbit i el gust per la lectura d’obres escrites en català.

És vàlida per a tots els objectius formatius de l’assignatura la matisació següent: l’alumnat ha d’assolir el nivell C1 en català del MECR, que es concreta en:

1. Capacitat de mantenir converses amb parlants nadius, amb un nivell acceptable de fluïdesa sobre temes concrets.
2. Capacitat d’intervenir en discussions, debats o diàlegs sobre temes d’interés general, exposant punts de vista de certa complexitat.
3. Capacitat d’entendre les idees principals de textos autèntics informatius, d’opinió, de consulta o de creació literària i seguir-ne el fil amb l’ajut de diccionaris o d’altres materials de consulta.
4. Capacitat de mantindre converses sobre temes concrets i abstractes encara que a vegades ambdues parts hagen de negociar el significat de les comunicacions.
5. Capacitat de produir textos clars i sense errors que enfosquisquen el missatge, en un ampli ventall d’estils, com ara cartes formals i informals, narracions, redaccions descriptives i discursives.

Per a tots els alumnes de Llengua Catalana II per a l’Educació Infantil, l'acreditació d'un nivell C1 en llengua catalana és un criteri d'avaluació de l'assignatura. L'avaluació de la competència lingüística, oral i escrita, es farà a través de l'avaluació formativa (treballs de curs i exposicions de classe) i, si escau, de proves específiques d'expressió oral i escrita.

 

 

Datos generales

Código: 17022
Profesor/a responsable:
LLORCA IBI, FRANCESC XAVIER
Crdts. ECTS: 6,00
Créditos teóricos: 1,20
Créditos prácticos: 1,20
Carga no presencial: 3,60

Departamentos con docencia

 • Dep.: FILOLOGÍA CATALANA
  Área: FILOLOGIA CATALANA
  Créditos teóricos: 1,2
  Créditos prácticos: 1,2
  Este dep. es responsable de la asignatura.
  Este dep. es responsable del acta.

Estudios en los que se imparte