Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guías docentes
  LENGUA CATALANA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

Competencias y objetivos

 

Contexto de la asignatura para el curso 2022-23

Aquesta assignatura pretén augmentar la competència lingüística i comunicativa en català. Això implica el domini de la varietat estàndard en àmbits formals i acadèmics i la producció i l’anàlisi reflexiva i crítica de diversos tipus de textos i gèneres, tant orals com escrits (especialment acadèmics) per a un nivell B2 del MECR. Així mateix, proveeix una formació bàsica i fonamental per a les futures tasques professionals en què el català estiga involucrat. 

És una assignatura del tercer curs (1'5 crèdits teòrics i 4'5 crèdits pràctics) per a Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.

 

 

Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y másteres oficiales)

Competencias Generales del Título (CG)

 • CG1.1 : Capacidad de identificación, relación, análisis, síntesis y aplicación de los contenidos conceptuales determinados por las materias de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
 • CG1.2 : Capacidad de gestión de la información y el conocimiento en situaciones nuevas y complejas, resolución de problemas y toma de decisiones para el desarrollo de contenidos instrumentales y procedimentales de las materias del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
 • CG2.1 : Habilidad de comunicación oral y escrita en el desarrollo de los contenidos conceptuales y procedimentales con especial atención al dominio de la argumentación y el razonamiento crítico en las materias de la titulación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
 • CG2.2 : Uso e integración de la informática aplicada al ámbito de las materias de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
 • CG3.2 : Atención y reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad en el ámbito de docencia y aprendizaje, el entrenamiento, la promoción de la salud y la recreación.
 • CG4.2 : Desarrollo de la responsabilidad y la capacidad de iniciativa, espíritu emprendedor y originalidad en el aprendizaje instrumental de las materias de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
 • CG5.1 : Compromiso con los valores de equidad respecto a cuestiones de género, diversidad y democracia en la práctica de la actividad física y deportiva.

 

 

 

Resultados de aprendizaje (Objetivos formativos)

 • Comprender y analizar el contexto sociolingüístico, relacionándolo con los programas de educación bilingüe y su incidencia en las áreas, asignaturas y módulos de la actividad física.
 • Desarrollar una expresión oral que supere la limitada en un nivel de lengua estándar.
 • Expresarse por escrito con dominio adecuado de la normativa morfosintáctica trabajada en el curso.
 • Escribir al dictado un texto de un nivel mediano (B2-C1) de dificultad con un máximo de un seis por ciento de errores ortográficos.
 • Comprender y utilizar el léxico propio de un nivel de lengua estándar.
 • Comprender y utilizar el léxico propio del ámbito de la Actividad Física y el Deporte.
 • Tomar conciencia de la diversidad lingüística y producir textos en qué se escoja adecuadamente la variedad.
 • Conocer y utilizar los recursos de aprendizaje y autoaprendizaje y materiales de apoyo para el trabajo de la lengua catalana (diccionarios, diccionarios específicos y profesionales, gramáticas, programas informáticos, etc.).
 • Tomar hábito y gusto por la lectura de obras escritas en catalán, centrándose especialmente en la literatura profesional propia de la actividad física y el deporte.

 

 

Objetivos específicos indicados por el profesorado para el curso 2022-23

Objectius formatius
1.
Comprendre i analitzar el context sociolingüístic.
2. Expressar-se oralment amb un domini adequat de la normativa morfosintàctica treballada en el curs.
3. Expressar-se per escrit amb domini adequat de la normativa morfosintàctica treballada en el curs.
4. Comprendre i utilitzar el lèxic propi d’un nivell de llengua estàndard.
5. Comprendre i utilitzar el lèxic propi de l’àmbit de l’educació física i de l'esport.
6. Prendre consciència de la diversitat lingüística i produir textos en què es trie adequadament la varietat i el subestàndard corresponent.
7. Conéixer i utilitzar els recursos d’aprenentatge i autoaprenentatge, així com els materials de suport per a produir textos en llengua catalana (diccionaris, gramàtiques, programes informàtics, etc).
8. Prendre hàbit i gust per la lectura d’obres escrites en català.

 

Objectius de l'assignatura (B2)

1. Expressar-se clarament i sense fer la impressió d’haver de limitar el que vol dir. 
2. Tenir un repertori lingüístic suficient per a poder fer descripcions clares, expressar el punt de vista i desenvolupar una argumentació. 
3. Tenir una bona quantitat de vocabulari tant sobre temes relatius a l'especialitat de CAFE com sobre temes generals.
4. Variar la formulació per a evitar repeticions freqüents.
5. Tenir un bon domini gramatical (encara que es poden cometre equivocacions ocasionals o errors no sistemàtics i petites faltes sintàctiques, serà així rarament i es corregiran retrospectivament).
6. Adquirir una pronunciació i una entonació clares i naturals.
7. Produir un escrit continu, clar i intel·ligible que seguisca les convencions de la composició i l’organització textual.
8. Expressar-se de manera apropiada en situacions diverses i evitar errors greus de formulació.
9. Comunicar-se amb espontaneïtat i fer-ho sovint amb una fluïdesa i una facilitat d’expressió remarcables, fins i tot en discursos complexos i llargs.
10. Utilitzar amb eficàcia una gran varietat de connectors per a indicar les relacions entre les idees.
11. Escriure textos clars i detallats sobre una extensa gamma de temes relacionats amb l'àrea d’interés.
12. Sintetitzar i avaluar la informació i els arguments procedents de fonts diverses.
13. Comprendre el llenguatge oral estàndard, cara a cara o vehiculat a través de mitjans de comunicació, tant si es tracta de converses com de discursos sobre temes familiars i no familiars relacionats amb la vida personal, social, acadèmica o professional. 
14. Llegir amb un alt grau d’autonomia, adaptar l’estil i la velocitat de lectura a textos i objectius variats, i utilitzar les referències convenients de manera selectiva.
15. Tenir un vocabulari de lectura ampli i actiu, tot i que hi haja alguna dificultat amb les expressions poc freqüents.
16. Utilitzar la llengua amb fluïdesa, correcció i eficàcia en una gamma extensa de temes de tipus general, educatiu, professional i relatius al temps lliure, i indicar clarament les relacions entre les idees.

 

 

Datos generales

Código: 16830
Profesor/a responsable:
ZALBIDEA BERENGUER, ALAITZ
Crdts. ECTS: 6,00
Créditos teóricos: 0,60
Créditos prácticos: 1,80
Carga no presencial: 3,60

Departamentos con docencia

 • Dep.: FILOLOGÍA CATALANA
  Área: FILOLOGIA CATALANA
  Créditos teóricos: 0,6
  Créditos prácticos: 1,8
  Este dep. es responsable de la asignatura.
  Este dep. es responsable del acta.

Estudios en los que se imparte