Competencies and objectives

Provisional information. Pending approval by the University of Alicante Studies Planning & Training Actions Committee.

 

Course context for academic year 2022-23

The objective of the subject is the creation of objects and environments through 3D Infographics using the free software Blender. Within the course you will go from the most basic fundamentals to highly advanced concepts that are related to texture, visualization and creation of complex scenes.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2022-23

MÁSTER EN PATRIMONIO VIRTUAL

 

Specific Competences (CE)

 • CE10 : Obtenir coneixements avançats de programari comercial i de codi obert per a fotogrametria digital.
 • CE11 : Aprendre a utilitzar programari de codi obert per a gestió, edició i exportació de núvols de punts i malles triangulars.
 • CE12 : Aprendre a utilitzar programari d'infografia 3D en projectes de virtualització del patrimoni
 • CE13 : Aprendre conceptes fonamentals sobre topologia i retopología d'objectes en infografia 3D
 • CE14 : Obtenir coneixements avançats del programari d'infografia 3D aplicat a modelatge, animació, il·luminació / render i utilització del seu motor de jocs.
 • CE15 : Ser capaç de dur a terme treballs de: anastilosis, recreació i reconstrucció del patrimoni cultural integrant fotogrametria digital i infografia 3D
 • CE16 : Saber què és un entorn immersiu i les diferents opcions disponibles de cara a la seua aplicació a la virtualització del patrimoni: Realitat Augmentada i Realitat Virtual; conèixer les característiques específiques de cadascuna d'elles i les diferències entre ambdues
 • CE8 : Saber dissenyar estratègies de captura fotogràfica adaptades a diferents tipus d'objectes i estructures, així com a diferents entorns.
 • CE9 : Comprendre tot el procés de treball en un projecte de fotogrametria digital fins a l'obtenció del model 3D: captura fotogràfica, bolcat i processament de les imatges, creació i edició de núvols de punts i superfícies, aplicació de textures, integració del model 3D resultant en un sistema de coordenades i exportació a diferents formats.

 

General Competences

 • CG1 : Conèixer els nous recursos existents per a posar en valor el Patrimoni a través de noves tecnologies
 • CG2 : Ser capaç de dissenyar, dirigir, coordinar, realitzar i participar en projectes integrals de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • CG3 : Obtenir coneixements avançades en cadascuna de les fases habituals en projectes de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • CG4 : Reconèixer la potencialitat de les eines digitals en la posada en valor del Patrimoni
 • CG5 : Comprendre els canvis que operen en les societats digitals fomentant la versatilitat i adaptabilitat professional

 

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN PATRIMONIO VIRTUAL

 

Conocimientos/Contenidos

 • CON1 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CON10 : Conèixer el panorama actual de manera profunda quant a programari comercial i de codi obert per a fotogrametria digital
 • CON11 : Comprendre els entorns immersius i les diferents opcions disponibles de cara a la seua aplicació a la virtualització del patrimoni: Realitat Augmentada i Realitat Virtual; conèixer les característiques específiques de cadascuna d'elles i les diferències entre ambdues.
 • CON2 : Conèixer els nous recursos existents per a posar en valor el Patrimoni a través de noves tecnologies
 • CON3 : Comprendre els canvis que operen en les societats digitals fomentant la versatilitat i adaptabilitat professional
 • CON9 : Comprendre tot el procés de treball en un projecte de fotogrametria digital fins a l'obtenció del model 3D: captura fotogràfica, bolcat i processament de les imatges, creació i edició de núvols de punts i superfícies, aplicació de textures, integració del model 3D resultant en un sistema de coordenades i exportació a diferents formats.

 

Specific competences:>>Optional Module of Biomedicine

 • HD1 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi
 • HD2 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • HD3 : Comprendre la potencialitat de les eines digitals en la posada en valor del Patrimoni
 • HD5 : Aplicar estratègies de captura fotogràfica adaptades a diferents tipus d'objectes i estructures, així com a diferents entorns.
 • HD6 : Aplicar els coneixements adquirits sobre programari de codi obert per a gestió, edició i exportació de núvols de punts i malles triangulars.
 • HD7 : Aplicar els coneixements adquirits sobre programari de codi obert per a gestió, edició i exportació de núvols de punts i malles triangulars.
 • HD8 : Aplicar coneixements avançats del programari d'infografia 3D aplicat a modelatge, animació, il·luminació / render i utilització del seu motor de jocs.

 

Skills/Competences

 • C1 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • C2 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions ¿i els coneixements i raons últimes que les sustenten¿ a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • C3 : Aplicar nocions de direcció, coordinació, realització i participació en projectes integrals de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • C4 : Aplicar les nocions avançades en cadascuna de les fases habituals en projectes de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • C6 : Sintetitzar els conceptes fonamentals sobre topologia i retopología d'objectes en infografia 3D
 • C7 : Fer treballs d'anastilosis, recreació i reconstrucció del patrimoni cultural integrant fotogrametria digital i infografia 3D

 

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2022-23

-Download, installation and operation of Blender

-Assimilation of the environment and more basic tools

-Creation of 3D element through different tools

-Texture

-Visualization

-Export

 

 

General

Code: 79401
Lecturer responsible:
MOLINA VIDAL, JAIME
Credits ECTS: 14,00
Theoretical credits: 2,00
Practical credits: 2,20
Distance-base hours: 9,80

Departments involved

 • Dept: PREHISTORY, ARCHAEOLOGY, ANCIENT HISTORY, GREEK AND LATIN STUDIES
  Area: ANCIENT HISTORY
  Theoretical credits: 1
  Practical credits: 1,1
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: SCIENCE OF COMPUTING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
  Area: SCIENCE OF COMPUTING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
  Theoretical credits: 1
  Practical credits: 1,1

Study programmes where this course is taught