Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2022-23

Módulo correspondiente a la parte presencial del máster.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2022-23

MÁSTER EN ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

 

General Competences

 • CG1 : Capacidad de comunicación oral y escrita.
 • CG10 : Desenvolupament d'un pensament crític i autocrítico.
 • CG2 : Tractar d'articular la teoria i la pràctica de l'argumentació en les diverses esferes del Dret.
 • CG3 : Oferir un panorama raonablement complet de la diversitat de perspectives i de disciplines des de les quals cal encarar el raonament jurídic.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.

 

Specific Competences

 • CE11 : Capacitat per a argumentar jurídicament.
 • CE15 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.

 

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

 

Conocimientos/Contenidos

 • CON1 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CON16 : Aplica els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CON2 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CON3 : Articula la teoria i la pràctica de l'argumentació en les diverses esferes del Dret.
 • CON4 : Ofereix un panorama raonablement complet de la diversitat de perspectives i de disciplines des de les quals cal encarar el raonament jurídic.
 • CON5 : Analitza i sintetitza materials jurídics: fets, normes, etc.

 

Specific competences:>>Optional Module of Biomedicine

 • HD1 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi
 • HD2 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • HD3 : Comunica correctament de manera oral i escrita
 • HD4 : Desenvolupa un pensament crític i autocrític.

 

Skills/Competences

 • C1 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions ¿i els coneixements i raons últimes que les sustenten¿ a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • C6 : Capaç d'argumentar jurídicament.

 

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2022-23

No data

 

 

General

Code: 78239
Lecturer responsible:
ALEMANY GARCIA, MACARIO
Credits ECTS: 4,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 0,00
Distance-base hours: 2,80

Departments involved

 • Dept: PHILOSOPHY OF LAW AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW
  Area: PHILOSOPHY OF LAW
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 0
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught