Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2022-23

This is an optional course in the second year of the Master in Quantitative Economics.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2022-23

General Competences (CG)

 • CG1 : Capacitat per a fer treball de recerca.
 • CG2 : Capacitat per a la recerca de dades (naturals i experimentals) i anàlisis d'aquesta informació.
 • CG3 : Capacitat d'aplicar teoria econòmica per a representar situacions reals.
 • CG4 : Capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG6 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG7 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG8 : Capacitat de síntesi.

 

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Capacitat de llegir raonadament i d'avaluar de manera crítica articles d'investigació en economia, i copsar-ne les contribucions essencials i les debilitats.
 • CE2 : Capacitat d'entendre com s'han resolt en cada cas els problemes tècnics als quals s'han hagut d'enfrontar els autors dels articles d'investigació.
 • CE3 : Capacitat de realitzar proves de proposicions i teoremes.
 • CE4 : Capacitat de comprendre i replicar les anàlisis empíriques i els experiments de simulació en què es basen les conclusions presentades en els articles d'investigació d'altres autors.
 • CE5 : Capacitat de plantejar problemes econòmics rellevants de manera precisa, i de donar resposta adequada a aquests problemes utilitzant les tècniques apreses en els diferents cursos, sustentant-se, si el seu estudi ho requereix, en anàlisis teòriques, empíriques o de simulació.
 • CE6 : Capacitat d'elaborar un informe o un article d'investigació en el qual es descriga el problema abordat, s'analitze la literatura prèvia sobre el tema, es present amb claredat la solució al problema obtinguda i se sintetitzen les conclusions del treball.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2022-23

The purpose of the course is to provide students with theoretical and empirical tools enabling them to develop a research project in labor economics. Students will become familiar with the theories and methods used by labor economists and will have the opportunity to apply them to topics of interest. The first part of the course is designed to provide a broad overview of theoretical models and empirical methods in the most traditional topics of labor economics. Topics to be covered include labour supply and family coordination of time allocation, labour demand, minimum wages, labour market equilibrium and wage structure. The second part of the course will focus on human capital investment, migration, discrimination in the labor market and fertility decisions.


For each topic, theoretical contributions are proposed and compared to existing empirical evidence, in order to provide students interested in working on empirical analyses with a theoretical framework.

 

 

General

Code: 41226
Lecturer responsible:
SANZ DE GALDEANO ALEIXANDRE, ANA MARIA
Credits ECTS: 5,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 0,40
Distance-base hours: 3,40

Departments involved

 • Dept: FOUNDATIONS OF ECONOMIC ANALYSIS
  Area: FOUNDATIONS OF ECONOMIC ANALYSIS
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 0,4
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught