Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

Computational linguistics is a research area within Artificial Intelligence whose objective is to automatically model humans' linguistic communication ability, that is, the language through which we communicate with each other. It is therefore an interdisciplinary field, in which linguists, computer scientists, and mathematicians, but also experts in a particular domain, such as doctors, psychologists, lawyers, etc. are needed to accurately model the specific characteristics of a specialized context.

This subject is presented as a general introduction to the basic aspects of Computational Linguistics. Its fundamentals, as well as concepts related to corpus linguistics will be studied. Also, resources and tools for computational language modeling to automatically perform different types of linguistic analysis on a text (lexical, syntactic and semantic). In addition, practical applications will be explained, which are highly relevant and useful in today's society.

Demand for Computational Linguistics has risen in recent years (https://www.expansion.com/expansion-empleo/2020/03/13/5e623166468aeb523c8b4603.html). With the increasing availability of unstructured data, companies are searching for ways to better process and understand this information. Prestigious international companies such as Facebook, Yahoo, Google, Microsoft or IBM, to name just a few, have specialised departments in Computational Linguistics, where experts in this field with different profiles create and develop new resources with the objective of improving the capacity of language understanding and generation in an automatic manner.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Conèixer la terminologia informàtica en aplicacions i entorns específics aplicats als llenguatges d'especialitat.
 • CE10 : Utilitzar les perspectives, els models i les tècniques d'anàlisis que són essencials per a la construcció del marc teòric de la lingüística de la computació.
 • CE11 : Utilitzar les perspectives, les teories i les tècniques d'anàlisi que són essencials per a la construcció del marc teòric de la lingüística forense.
 • CE12 : Utilitzar els programes i les eines informàtiques específiques per a l'anàlisi de textos i la investigació en lingüística de la computació.
 • CE13 : Utilitzar els programes i les eines informàtiques específiques per a l'anàlisi de textos i la investigació en lingüística forense.
 • CE14 : Ser capaç d'escatir els principals problemes del processament lingüístic: l'ambigüitat, les divergències lingüístiques entre les llengües, la generació de textos naturals o genuïns, o la necessitat de codificar i gestionar grans quantitats d'informació per a construir els processadors.
 • CE15 : Ser capaç de sintetitzar les fases d'anàlisi d'un sistema de tractament del llenguatge humà (morfolèxica, sintacticosemàntica i pragmàtica), els principals problemes, així com els principals mètodes aplicats, i les eines desenvolupades per a l'IFE i l'EFE.
 • CE18 : Ser capaç de controlar les subtileses idiosincràtiques i les diferències d'ordre cultural i social que són imprescindibles per a la comunicació interpersonal en l'àmbit acadèmic i professional (valors culturals, normes de cortesia, comunicació no verbal, etc.).
 • CE19 : Ser capaç d'utilitzar les tècniques comunicatives i discursives comunes a la major part dels discursos d'especialitat, que serveixen per a aconseguir els diferents propòsits comunicatius (tècniques d'argumentació, exposició, descripció, narració, explicació, etc.).
 • CE2 : Aplicar les teories, els models i les eines lingüístiques que són rellevants per a l'estudi i investigació de l'IFE.
 • CE21 : Ser capaç d'analitzar els discursos construïts mitjançant les llengües d'especialitat, en anglès i espanyol, i establir les seues qualitats i manques segons els paràmetres estudiats des de diferents perspectives lingüístiques.
 • CE23 : Ser capaç d'identificar els trets determinatius de la veu de textos orals en anglès i en espanyol.
 • CE24 : Ser capaç de redactar un informe i un dictamen pericial lingüístic.
 • CE25 : Ser capaç d'utilitzar els recursos existents per a l'obtenció, la utilització, la interpretació, la gestió i la transmissió d'informació: bases de dades, corpus escrits i orals, Internet i les NTIC.
 • CE26 : Ser capaç d'elaborar, gestionar i controlar la qualitat de les aplicacions.
 • CE27 : Ser capaç d'utilitzar amb desimboltura una estació de treball convencional i les aplicacions més generals.
 • CE28 : Poder processar àmplies col·leccions textuals utilitzant l'intèrpret d'ordres (shell) i llenguatges de programació senzills (awk).
 • CE29 : Ser capaç d'utilitzar eines avançades de processament de les llengües: analitzadors morfologicoslèxics (part-of-speech tagger) i analitzadors sintàctics (parsers), així com els principals recursos lexicosemàntics existents (p. ex. Word Net).
 • CE3 : Aplicar les teories, els models i les eines lingüístiques que són rellevants per a l'estudi i investigació de l'EFE.
 • CE30 : Ser capaç de tractar corpus multilingües paral·lels i comparables.
 • CE31 : Poder utilitzar intel·ligentment els traductors automàtics i els sistemes de traducció assistida, i saber avaluar-ne la utilitat en contextos acadèmics i d'investigació.
 • CE33 : Ser capaç de fer una presentació acadèmica oral en anglès i en espanyol en entorns acadèmics i d'investigació.
 • CE34 : Poder identificar problemes d'investigació lingüística o interdisciplinària relacionats amb alguna varietat de l'IFE.
 • CE35 : Poder identificar problemes d'investigació lingüística o interdisciplinària relacionats amb alguna varietat de l'EFE.
 • CE36 : Ser capaç d'aplicar els coneixements lingüístics a la investigació d'algun aspecte relacionat amb les llengües d'especialitat (anglès i espanyol).
 • CE37 : Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits sobre TIC a la investigació d'aspectes relacionats amb les llengües d'especialitat (anglès i espanyol).

 

General Competences of the Degree Course:>>Instrumental: Conceptual or Cognitive

 • CG1 : Saber aplicar les principals perspectives, teories, tècniques i models d'anàlisis en el camp d'investigació interdisciplinari de la lingüística aplicada a l'estudi de l'IFE.
 • CG2 : Saber aplicar les principals perspectives, teories, tècniques i models d'anàlisi en el camp d'investigació interdisciplinari de la lingüística aplicada a l'estudi de l'EFE.

 

General Competences of the Degree Course:>>Instrumental: Procedural or Methodological

 • CG3 : Poder aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis o multidisciplinaris relacionats amb les llengües d'especialitat.
 • CG4 : Saber integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'+B2652una informació que, tot i ser incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis en els entorns acadèmics i investigadors.
 • CG5 : Posseir la capacitat per a poder desenvolupar l'autoaprenentatge en els entorns acadèmics i d'investigació en els llenguatges d'especialitat.
 • CG6 : Capacitat per a triar o dissenyar el mètode de treball adequat per a obtenir els objectius proposats dels entorns acadèmics i investigadors en els llenguatges d'especialitat.
 • CG7 : Capacitat per a comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats en els entorns acadèmics i investigadors dels llenguatges d'especialitat.

 

General Competences of the Degree Course:>>Instrumental: Technological

 • CG8 : Utilitzar recursos tecnològics per a obtenir, manejar, analitzar, interpretar, i transmetre informació: bases de dades, traductors, correctors, eines, processadors de textos, presentacions multimèdia, etc.

 

General Competences of the Degree Course:>>Attitude: Individual

 • CG10 : Capacitat de treballar en equips interdisciplinaris en contextos acadèmics internacionals.
 • CG11 : Capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG12 : Compromís ètic.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conocimiento de los fundamentos básicos y tecnologías disponibles, que capaciten para el aprendizaje y análisis de herramientas relacionadas con la Lingüística Computacional.
 • Capacidad para analizar y valorar herramientas de Lingüística Computacional con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad.
 • Capacidad para recopilar y analizar corpus de datos con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad.
 • Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de las tareas propias de un Lingüista Computacional.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

The aim of this course is that students learn basic but sufficient knowledge about Computational Linguistics, from a strongly computational perspective focused on automatic corpus analysis, computational modeling of natural language, existing tools and current applications, all of them with special emphasis on English and Spanish languages.

 

 

General

Code: 38610
Lecturer responsible:
LLORET PASTOR, ELENA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 2,40
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: SPANISH STUDIES, GENERAL LINGUISTICS AND THEORY OF LITERATURE
  Area: SPANISH LANGUAGE
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 1,2
 • Dept: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Area: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught