Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2016-17

No data

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2016-17

General Competences (CG)

 • CG10 : Valorar la qualitat i viabilitat de diverses estratègies, eines o instruments per a obtenir dades o informació i dissenyar estratègies d'implementació.
 • CG9 : Dissenyar els estudis de recerca més convenients per a respondre qüestions de recerca, considerant criteris de qualitat metodològica i de viabilitat.

 

Specific Competences (CE)

 • CE10 : Aplicar els mètodes propis de l'epidemiologia a la recerca en ciències de la salut.
 • CE11 : Afrontar la lectura d'informació científica, amb suficient capacitat crítica per a jutjar-ne, raonadament, la validesa i fiabilitat.
 • CE12 : Valorar la necessitat d'investigar en el camp de les ciències de la salut i d'usar correctament l'epidemiologia per a aquesta finalitat.
 • CE13 : Ser capaç de desenvolupar la metodologia d'un projecte de recerca, des del disseny epidemiològic fins a l'anàlisi de la informació, de manera coherent amb l'objectiu.
 • CE9 : Comprendre els fonaments dels mètodes epidemiològics, en general i aplicats a problemes específics de salut.

 

Skills/Skills

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Transversal Competences

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2016-17

No data

 

 

General

Code: 35709
Lecturer responsible:
ALVAREZ-DARDET DIAZ, CARLOS
Credits ECTS: 3,00
Theoretical credits: 1,00
Practical credits: 0,20
Distance-base hours: 1,80

Departments involved

 • Dept: COMMUNITY NURSING, PREVENTATIVE MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
  Area: PREVENTATIVE MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
  Theoretical credits: 1
  Practical credits: 0,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught