Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

This subject aims to offer some arguments, data and critical reflections as tools for the projective activity. With this goal, we propose as a starting point to use the previous knowledge that students may have about architects and their way of understanding their works. And we try to increase this knowledge with a vast approach to different points of view to architecture.

 

Calendario

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

General Competences (CG)

 • CG : Conèixer el paper de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.
 • CG : Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CG : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

 

Skills/Skills

 • CB 1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Inherent transversal competences:>>Cognitive Instrumental

 • CT : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.
 • CT : Habilitat per a l'estètica i la forma. Capacitat de posicionar-se críticament davant la bellesa.
 • CT : Habilitat per al raonament crític. Capacitat de confrontar línies argumentals diverses, sistematitzant el dubte sobre qualsevol afirmació presentada.

 

UA Basic Transversal Competences

 • CT : Capacitat d'autocrítica. Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a analitzar i millorar la qualitat d'un projecte.
 • CT : Capacitat d'expressió. Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT : Capacitat d'adoptar el mètode científic. Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant a nivell acadèmic com professional.
 • CT : Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.

 

Inherent transversal competences:>>Methodological Instrumental

 • CT : Habilitat per a integrar els diversos sabers i disciplines. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en què s'intervé i habilitat per a seleccionar i incorporar els arguments més eficaços.

 

Inherent transversal competences:>>Linguistic Instrumental

 • CT : Habilitat per a elaborar i expressar idees i discursos propis. Habilitat per a generar registres que caracteritzen un llenguatge propi i diferenciat, fins i tot reciclant les maneres ja conegudes i fixant-ne noves.

 

Inherent transversal Competences:>>Individual Interpersonal

 • CT : Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms. Capacitat de generar processos d'autoaprenentatge que, de manera autònoma, complementen l'aprenentatge reglat.

 

Inherent transversal Competences:>>Social Interpersonal

 • CT : Habilitat per a les relacions interpersonals i la comunicació. Capacitat per a gestionar processos que impliquen negociació d'idees en diferents fòrums.

 

Inherent transversal Competences:>>Achievement System

 • CT : Motivació per la superació d'obstacles. Capacitat per a no deixar-se intimidar pels obstacles i saber superar-los sense patir pèrdues personals importants. Capacitat per a optimitzar les nostres energies i orientar-les cap a metes possibles i autoregeneradores.

 

Specific Competences:>>Project Block

 • CE : Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, a més dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • CE : Coneixement adequat de la història general de l'arquitectura.
 • CE : Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
 • CE : Coneixement adequat de la sociologia, la teoria, l'economia i la història urbanes.
 • CE : Coneixement adequat de les bases de l'arquitectura vernacla.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

 1. Approaching the student to the concepts, theories and main actors in nowadays European architecture, helping to build a data base of information about its production (theoretical and practical)
 2. Connecting architecture with art, culture and global European thinking
 3. Establishing links between the contents of the subject and the ones in other subjects, such a Urban Designs, Building Design or Building Technology for instance
 4. Helping the student to develop any of the resulting approaches from this field: History, Theory, Criticism, and Heritage from the point of view of the problems in the city and the territory
 5. Helping the student to get acquainted to different information sources

 

 

General

Code: 35543
Lecturer responsible:
OLIVER RAMIREZ, JOSE LUIS
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: GRAPHIC EXPRESSION, COMPOSITION AND PROJECTS
  Area: ARCHITECTURAL COMPOSITION
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught