Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

"Structures 3" is a compulsory subject from the 8th semester of the Undergraduate Degree in Fundamentals of Arquitecture at Polytechnic School of University of Alicante. It is advisable that the students have acquired the competences of the previous semesters’ subjects, and especially those related to the subjects “Applied Physics 1”, “Introduction to Technology”, “Building Materials for Construction Systems”, “Structures 1” and “Structures 2”. Particularly, the students should be proficient enough with the following competences:


- Knowledge related to the nature, generic characteristics and applications of cements, mortars, concretes and metals.


- Comprehension of problems related to the structural conception, construction and engineering of building projects.


- Analysis of geometric parameters of cross sections with moderate complexity: baricentres, first and second moments of inertia.


- Analysis of statically determinate structures: simply supported beams, cantilevers and trusses.


- Analysis of statically indeterminate structures: determination of stresses.


- Use of software for structural analysis, as well as programming with datasheets (e.g. Excel or similar).

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

General Competences (CG)

 • CG : Conèixer el paper de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.
 • CG : Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis, a més de les tècniques de resolució d'aquests.
 • CG : Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CG : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.
 • CG : Conèixer els problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, per tal de dotar-los de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.
 • CG : Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per a plasmar els projectes en edificis i integrar els plànols en la planificació.

 

Skills/Skills

 • CB 1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Inherent transversal competences:>>Cognitive Instrumental

 • CT : Habilitat per a l'estètica i la forma. Capacitat de posicionar-se críticament davant la bellesa.
 • CT : Habilitat per a aplicar els coneixements a la pràctica. Habilitat de tecnificar, en processos aplicables a la realitat, qualsevol tipus de discurs conceptual.
 • CT : Habilitat per al raonament crític. Capacitat de confrontar línies argumentals diverses, sistematitzant el dubte sobre qualsevol afirmació presentada.
 • CT : Habilitat per a manejar informació complexa. Capacitat per a operar en entorns complexos i a partir de situacions d'incertesa.

 

UA Basic Transversal Competences

 • CT : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.
 • CT : Capacitat d'adaptar-se a nous models tecnològics professionals. Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CT : Capacitat d'adoptar el mètode científic. Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant a nivell acadèmic com professional.

 

Inherent transversal competences:>>Methodological Instrumental

 • CT : Habilitat per a localitzar i fixar objectius. Habilitat per a escollir procediments d'anàlisi, detectar singularitats i identificar situacions crítiques.
 • CT : Habilitat per a integrar els diversos sabers i disciplines. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en què s'intervé i habilitat per a seleccionar i incorporar els arguments més eficaços.
 • CT : Habilitat per a resoldre problemes. Capacitat per a orientar la informació i els instruments d'acció cap a la resolució de conflictes prèviament diagnosticats.
 • CT : Habilitat per a prendre decisions. Capacitat per a entendre la complexitat dels contextos en què produïm transformacions i prendre-hi decisions creatives de manera responsable.

 

Inherent transversal competences:>>Technological Instrumental

 • CT : Habilitat per a la compressió numèrica i la intuïció mecànica. Habilitat per a entendre processos numèrics en sistemes mecànics i tecnològics, adequant el temps entre estudi teòric i el desenvolupament pràctic dels models.
 • CT : Habilitat per a la visió espacial. Habilitat per a entendre i assimilar un objecte, un procés o un espai amb independència de les visualitzacions previstes, a més de la capacitat per a generar-ne de noves.
 • CT : Habilitat per a les tecnologies de la informació. Capacitat per a entendre la importància de la gestió de la informació en el món contemporani i interessar-se de manera recurrent en les dinàmiques proposades per les creixents tecnologies de la informació.

 

Inherent transversal Competences:>>Entrepreneurship Capability System

 • CT : Motivació per la recerca i el difícil art de la innovació. Habilitat per a relacionar-se amb allò desconegut i entendre els mecanismes per a intervenir eficaçment en la construcció del futur.

 

Inherent transversal Competences:>>Leadership System

 • CT : Habilitat per a perseguir les bones idees. Capacitat per a localitzar les idees extremadament rellevants per la capacitat sintètica o les operatives i fixar-les com a objectius prioritaris.

 

Inherent transversal Competences:>>Achievement System

 • CT : Motivació per la superació d'obstacles. Capacitat per a no deixar-se intimidar pels obstacles i saber superar-los sense patir pèrdues personals importants. Capacitat per a optimitzar les nostres energies i orientar-les cap a metes possibles i autoregeneradores.

 

Specific Competences:>>Technical Block

 • CE : Coneixement adequat de la mecànica de sòlids, de medis continus i del sòl i de les qualitats plàstiques, elàstiques i de resistència dels materials d'obra pesada.
 • CE : Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació.
 • CE : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar solucions de fonamentació.
 • CE : Aptitud per a valorar les obres.
 • CE : Aptitud per a conservar les estructures d'edificació, la fonamentació i l'obra civil.
 • CE : Coneixement adequat dels sistemes constructius industrialitzats.
 • CE : Aptitud per a aplicar les normes tècniques i constructives.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

- Applied knowledge of the technological properties and behaviour models of concrete and steel rebars, both individually and globally, for resisting mechanical and chemical actions.


- Applied knowledge of the different types of structural analysis considered by the Spanish and European standards for the design and construction of reinforced and prestressed concrete structures, as well as foundation elements and retaining walls.


- Competence for conceiving, projecting, designing, building and maintaining concrete structures of moderate complexity, including the definition of their elements, materials and construction conditions.


- Competence for understanding the soil-structure interaction and for conceiving, projecting, designing, building and maintaining foundation and retaining structures of moderate complexity, including the definition of their elements, materials and construction conditions.


- To be aware of the implications that the nature and strength performance limitations of reinforced concrete have in order to deal with the conception, project and construction work management of building structures.


- Competence for applying correctly and coherently the acquired knowledge related to the project of conventional and specific reinforced concrete structures, as part of small work teams.

 

 

General

Code: 35540
Lecturer responsible:
ORTEGA ALVAREZ, JOSE MARCOS
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: CIVIL ENGINEERING
  Area: CONSTRUCTION ENGINEERING
  Theoretical credits: 0,9
  Practical credits: 0,9
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: CIVIL ENGINEERING
  Area: LAND ENGINEERING
  Theoretical credits: 0,3
  Practical credits: 0,3

Study programmes where this course is taught