Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

Singular Building Systems understands technology as an indissoluble part of the process of architectural creation. The specific topic of this subject is industrialization in architecture. The objective is to use light prefabrication technologies, composition based on modular frames, construction with three-dimensional cells, aggregative systems, etc., as tools to generate new project ideas and formal compositions.

The contents and concepts will be worked in a practical way: the course orbits around a Project that the student will have to face, solve and define as if it were a real case, emphasizing materiality, and defining all necessary details so that the project can be built.

The course follows the self-described "I + CT method"; we think that Architecture is both Idea and Construction, "Art and Technique" as Gropius defended in the Bauhaus, or "Built Idea" in the words of Campo Baeza. We also rescue and reinterpret concepts of Metabolist Movement and the Archigram Group that are closely related to the main goal of the course: Unique Constructive Systems.

+ Light Prefabrication.
+ Elements and Components.
+ Construction in Workshop.
+ Three-Dimensional Cells.
+ Modular Grids.
+ Aggregative Systems.
+ Organic Growth.
+ Flexible, Variable, Mobile.
+ Constructive Process, Storyboard.
+ Bioclimatic Design.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

General Competences (CG)

 • CG : Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per a plasmar els projectes en edificis i integrar els plànols en la planificació.
 • CG : Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis, a més de les tècniques de resolució d'aquests.
 • CG : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.
 • CG : Conèixer els problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, per tal de dotar-los de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.

 

Skills/Skills

 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Inherent transversal competences:>>Cognitive Instrumental

 • CT : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.
 • CT : Habilitat per a manejar informació complexa. Capacitat per a operar en entorns complexos i a partir de situacions d'incertesa.

 

UA Basic Transversal Competences

 • CT : Capacitat d'ús d'una segona llengua. Capacitat d'utilitzar l'anglés amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat i poder ser autosuficient en la preparació de la pròpia vida professional.
 • CT : Capacitat d'adaptar-se a nous models tecnològics professionals. Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CT : Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.

 

Inherent transversal competences:>>Methodological Instrumental

 • CT : Habilitat per a prendre decisions. Capacitat per a entendre la complexitat dels contextos en què produïm transformacions i prendre-hi decisions creatives de manera responsable.
 • CT : Habilitat per a integrar els diversos sabers i disciplines. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en què s'intervé i habilitat per a seleccionar i incorporar els arguments més eficaços.
 • CT : Habilitat per a resoldre problemes. Capacitat per a orientar la informació i els instruments d'acció cap a la resolució de conflictes prèviament diagnosticats.

 

Inherent transversal Competences:>>Individual Interpersonal

 • CT : Actuar d'acord amb els propis valors, motivacions i opinions. Capacitat per a crear i proposar contextos operatius propis a partir de la nostra especial manera d'estar en el món, assumint les nostres responsabilitats individuals per a la creació d'un món millor.
 • CT : Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms. Capacitat de generar processos d'autoaprenentatge que, de manera autònoma, complementen l'aprenentatge reglat.

 

Inherent transversal Competences:>>Social Interpersonal

 • CT : Habilitat per a dissenyar i gestionar propostes que incorporen responsabilitat social i mediambiental. Capacitat per a entendre el compromís amb l'entorn social i físic que impliquen els processos de transformació d'aquest.

 

Inherent transversal Competences:>>Entrepreneurship Capability System

 • CT : Habilitat per al diagnòstic i l'acció projectiva. Capacitat per a problematizar la realitat i implementar-hi mecanismes propositius i sostenibles d'acció.
 • CT : Motivació per la recerca i el difícil art de la innovació. Habilitat per a relacionar-se amb allò desconegut i entendre els mecanismes per a intervenir eficaçment en la construcció del futur.

 

Inherent transversal Competences:>>Achievement System

 • CT : Motivació per la superació d'obstacles. Capacitat per a no deixar-se intimidar pels obstacles i saber superar-los sense patir pèrdues personals importants. Capacitat per a optimitzar les nostres energies i orientar-les cap a metes possibles i autoregeneradores.

 

Specific Competences:>>Technical Block

 • CE : Aptitud per a aplicar les normes tècniques i constructives.
 • CE : Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de tancament, coberta i altra obra gruixuda.
 • CE : Capacitat per a conservar l'obra gruixuda.
 • CE : Coneixement adequat dels sistemes constructius industrialitzats.
 • CE : Aptitud per a conservar l'obra acabada.
 • CE : Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació.
 • CE : Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada.
 • CE : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar solucions de fonamentació.

 

Specific Competences:>>Project Block

 • CE : Aptitud per a resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent-hi l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

The subject Singular Building Systems [SCS in spanish] is located at the final years of Architecture career, and its vocation is to organize, summarize and apply the knowledge acquired by students in their early years. Rather than contributing new contents, the student is expected to develop a series of skills and competences: global understanding of an architectural project, self-criticism, using autonomous learning strategies and processes, and adapting to the continuous evolution of technology.

The main goal to achieve is to make the student self-sufficient.
A. Capacity for analysis: the student must develop a critical spirit that allows him to make decisions with objectivity, and to measure the possible consequences of these decisions.
B. Methodology of work: the student must develop his own information search system, selection of systems and components, and application of technology according to the project idea from which departs.

To get this, we use an ACTIVE and PARTICIPATIVE teaching methodology with techniques for COOPERATIVE and COLLABORATIVE learning. This system, which is an interpretation of pedagogical theories by authors such as R. Wild, L. Malaguzzi, A.S. Neill, H. Gardner, R. Steiner [Waldorf], F. Tonucci, M. Montessori, etc., affirms that students should not be provided with processed knowledge; instead of this, they must have the opportunity to learn for themselves through personal activity [JH Pestalozzi]. It is the student himself who must build the knowledge, while the teacher adopts the role of facilitator instead of contents provider [L. Vygotsky]. The model fosters positive interdependence (collaborative learning) through correction of works among students themselves, using the 'Peer review' system.

 

 

General

Code: 35535
Lecturer responsible:
SIRVENT PEREZ, CESAR DANIEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 2,40
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: ARCHITECTURAL CONSTRUCTIONS
  Area: ARCHITECTURAL CONSTRUCTIONS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 2,4
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught