Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

Urban Planning 4 (U4) is taught by professors from the Urban Design and Regional Planning Unit. It focuses on landscape planning and is a fourth-year course of the bachelor’s degree in Fundamentals of Architecture. The main issues that concern the course are related to the modern concept of landscape in connection with other aspects of urban and territorial planning that include ecology, geography, and architecture. The context is the metropolitan territorial scale and the periurban areas.

A more detailed information about the teaching activity of the Urban Planning and Regional Studies Unit can be found linking: https://web.ua.es/docenciaurbanismo  (only available in Spanish)

The learning process involves a weekly workshop, focused on three main learning objectives:

i) to develop strategies based on territorial features;

ii) to introduce assessment tools for landscape perception so that it can be part of the project decision-making process;

iii) to provide project solutions for developing contemporary landscapes.

In this context, methodologies are tested for the definition of a master plan in a periurban/metropolitan working environment, using landscape characterisation  as a methodological tool for diagnosis and assessment in connection with other aspects of urban and territorial planning.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

General Competences (CG)

 • CG : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.
 • CG : Conèixer l'urbanisme i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
 • CG : Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.

 

Skills/Skills

 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Inherent transversal competences:>>Cognitive Instrumental

 • CT : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.
 • CT : Habilitat per a l'elaboració del pensament abstracte. Habilitat per a construir conceptes genèrics a partir d'un coneixement empíric.

 

UA Basic Transversal Competences

 • CT : Capacitat d'ús d'una segona llengua. Capacitat d'utilitzar l'anglés amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat i poder ser autosuficient en la preparació de la pròpia vida professional.
 • CT : Capacitat d'expressió. Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT : Capacitat d'adoptar el mètode científic. Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant a nivell acadèmic com professional.
 • CT : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.

 

Inherent transversal competences:>>Methodological Instrumental

 • CT : Habilitat per a prendre decisions. Capacitat per a entendre la complexitat dels contextos en què produïm transformacions i prendre-hi decisions creatives de manera responsable.
 • CT : Habilitat per a resoldre problemes. Capacitat per a orientar la informació i els instruments d'acció cap a la resolució de conflictes prèviament diagnosticats.

 

Inherent transversal competences:>>Technological Instrumental

 • CT : Habilitat per a la visió espacial. Habilitat per a entendre i assimilar un objecte, un procés o un espai amb independència de les visualitzacions previstes, a més de la capacitat per a generar-ne de noves.

 

Inherent transversal Competences:>>Social Interpersonal

 • CT : Habilitat per a dissenyar i gestionar propostes que incorporen responsabilitat social i mediambiental. Capacitat per a entendre el compromís amb l'entorn social i físic que impliquen els processos de transformació d'aquest.

 

Inherent transversal Competences:>>Entrepreneurship Capability System

 • CT : Habilitat per al diagnòstic i l'acció projectiva. Capacitat per a problematizar la realitat i implementar-hi mecanismes propositius i sostenibles d'acció.

 

Specific Competences:>>Project Block

 • CE : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • CE : Aptitud per a suprimir barreres arquitectòniques.
 • CE : Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, a més dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • CE : Capacitat per a elaborar estudis mediambientals, paisatgístics i de correcció d'impactes ambientals.
 • CE : Capacitat per a redactar projectes d'obra civil.
 • CE : Aptitud per a catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar-ne la protecció.
 • CE : Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
 • CE : Aptitud per a resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent-hi l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural.
 • CE : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar la direcció d'obres.
 • CE : Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
 • CE : Capacitat per a dissenyar i executar traçats urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatge.
 • CE : Capacitat per a exercir la crítica arquitectònica.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

From the point of view of the student's learning objectives, the approach to the concept of landscape as a tool for spatial planning requires several transversal competencies -CT- which are directly related to the general competencies - CG- of the Foundation Degree in Architecture.

This course introduces the concept of landscape and raises awareness of the many factors involved in the design of a landscape masterplan. The course explores the links between landscape, sense of place, identity and the values attached to landscapes, and the links between these concepts and the design decision-making process. The landscape is not simply what we see, but a way of seeing. The ability to interpret concepts that are sometimes difficult to link is an important skill in the placemaking process.

The aims are

To gain in-depth knowledge of the use of specific methodological tools for territorial projects;
Discuss the issues relevant to decision-making at each stage of your proposals;
Provide a rationale detailing why the solution presented is an effective urban planning strategy; and,
Develop a work plan that includes a timescale for the completion of each stage necessary for the implementation of the project.

The approach of this subject is aligned with the following Sustainable Development Goals
SDG 10: Reduce inequalities.
SDG 11: Sustainable cities and communities
SDG 13: Climate action

 

 

General

Code: 35534
Lecturer responsible:
GARCIA MAYOR, MARIA CLARA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 2,40
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: BUILDING SCIENCIES AND URBANISM DEPARTMENT
  Area: URBAN DESING AND REGIONAL PLANNING UNIT
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 2,4
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught