Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

Applied Physics 2 is a basic subject of the degree in Fundamentals of Architecture. Together with Applied Physics 1, it provides an introduction to the basics of Physics.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

General Competences (CG)

 • CG : Conèixer els problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, per tal de dotar-los de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.
 • CG : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

 

Skills/Skills

 • CB 1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Inherent transversal competences:>>Cognitive Instrumental

 • CT : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.
 • CT : Habilitat per a aplicar els coneixements a la pràctica. Habilitat de tecnificar, en processos aplicables a la realitat, qualsevol tipus de discurs conceptual.
 • CT : Habilitat per a l'elaboració del pensament abstracte. Habilitat per a construir conceptes genèrics a partir d'un coneixement empíric.
 • CT : Habilitat per al raonament crític. Capacitat de confrontar línies argumentals diverses, sistematitzant el dubte sobre qualsevol afirmació presentada.

 

UA Basic Transversal Competences

 • CT : Capacitat d'autocrítica. Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a analitzar i millorar la qualitat d'un projecte.
 • CT : Capacitat de fer front a situacions reals en arquitectura. Capacitat d'afrontar, projectar i resoldre problemes reals demanats per la societat en l'àmbit de l'arquitectura.
 • CT : Capacitat d'expressió. Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT : Capacitat de programar i fixar terminis. Capacitat de planificar treballs i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT : Capacitat d'adoptar el mètode científic. Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant a nivell acadèmic com professional.
 • CT : Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.

 

Inherent transversal competences:>>Methodological Instrumental

 • CT : Habilitat per a resoldre problemes. Capacitat per a orientar la informació i els instruments d'acció cap a la resolució de conflictes prèviament diagnosticats.

 

Inherent transversal Competences:>>Individual Interpersonal

 • CT : Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms. Capacitat de generar processos d'autoaprenentatge que, de manera autònoma, complementen l'aprenentatge reglat.

 

Specific Competences:>>Preparatory Block

 • CE : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme dels principis de mecànica de fluids, hidràulica, electricitat i electromagnetisme.
 • CE : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme dels principis de termodinàmica, acústica i òptica.

 

Specific Competences:>>Technical Block

 • CE : Capacitat per a projectar instal·lacions edificatòries i urbanes de transformació i subministrament elèctrics, de comunicació audiovisual, de condicionament acústic i d'il·luminació artificial.

 

Specific Competences:>>Project Block

 • CE : Capacitat per a intervenir en el patrimoni construït, a més de conservar-lo, restaurar-lo i rehabilitar-lo.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

The main objective of this subject is to develop scientific-technical capacities necessary for professional practice in architecture.

The architect graduate should be able to use the first and second law of thermodynamics and solve problems applying these laws, explain harmonic oscillations, damped oscillations and forced oscillations and treat such oscillations mathematically, understand and explain the concept of wave lore, explain the first and second laws of thermodynamics and solve problems applying these laws, and explain the principles of light. What we do is to show problematic situations related to architecture (open problems relevant to the architect student) where we have to think about possible solutions doing research, and not necessarily requiring a numerical answer. This methodology facilitates the autonomy and responsibility of the students, the interactivity teacher-student and student-student, and shows the connection between physics and other areas of knowledge.

Subject objectives/competences

- To acquire and apply physics and mathematical knowledge to solve Architecture situations.
- To achieve the basic knowledge of the Physic laws which are needed to understand other subjects study during the degree.
- To give a simple description and as complete as possible for mechanics, oscillations and waves, thermodynamics and light; establishing the basic relationships that exist between these parts of Physics and other subjects in the curriculum.

- Able to know the basic principles of fluid mechanics (statics and dynamics).
- To know how to apply the basic relations of fluid statics and dynamics to real cases.
- To know and understand the mechanisms of heat propagation.
- To acquire conceptual knowledge and practical understanding of the heat transfer mechanisms and use it in cases related to architecture.
- To acquire and apply the relationships of thermal expansion and thermal equilibrium.

- To acquire and apply the principles of thermodynamics and use them in simple engineering situations.
- To know the characteristics of humid air and know how to apply the corresponding relationships to real cases.
- To acquire conceptual knowledge and practical understanding of the heat transfer mechanisms and use it in cases related to architecture.
- Know how to explain the physical characteristics of simple harmonic, damped and forced harmonic motion.
- Acquire an adequate conceptual knowledge and understanding of the fundamental principles of wave mechanics, including sound waves, and apply them to simple real-life situations.
- To achieve the basic knowledge of the nature of light.
- To understand the solar geometry and it relation with the energetic problematic and the architectonic comfort.
- To acquire and apply the principles of physics of the energetic phenomena (heat, sound and light) to the architectonic development and the influence in the environment and human comfort.
- To increase the capacity of planning and conducting experiments, as well as analysis and interpretation of experimental data.
- To develop autonomy in the learning processes forming capacities and attitudes to facilitate life-long learning and capacities to communicate making use of the scientific language.
- To acquire skills in information technologies.
Achieve the general basic competences listed for this subject.

 

 

 

 

General

Code: 35516
Lecturer responsible:
RODES ROCA, JOSE JOAQUIN
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: PHYSICS, ENGINEERING SYSTEMS AND SIGNAL THEORY
  Area: APPLIED PHYSICS
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught