Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

This subject belongs to a Plan of Studies in extinction. However, students enrolled may attend classes equivalent to the Degree in Fundamentals of Architecture, to facilitate the acquisition of the contents of the subject.

The teachings proposed by the Area of ¿¿Architectural Projects are grouped in 9 subjects that are arranged throughout all the courses of the Degree in Fundamentals of Architecture. Taken together, they constitute the backbone in the training of the architect. In the Western tradition, the pedagogy of the architectural project develops a constructivist perspective organized around the experience of the Project Workshop, where each student imbues his personal interests in the objectives and methodologies proposed by the statements of each Workshop.

In accordance with the objectives of the European Higher Education Area, the pedagogy of Architectural Projects develops a teaching method focused on student learning with individualized attention. Through the Project Workshops each student is imbricating their personal interests in the objectives and systems proposed by the statements of each Workshop. This process enhances research and personal work as the basis on which each student builds a methodology that carries the idea of ¿¿"lifelong education".

More information about the subject, the profiles of each group / workshop, and all the updated information in the blog of the ¿¿architectural projects area: http://blogs.ua.es/proyectosarquitectonicos/

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

General Competences (CG)

 • CG : Conèixer el paper de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.
 • CG : Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis, a més de les tècniques de resolució d'aquests.
 • CG : Conèixer l'urbanisme i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
 • CG : Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CG : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.
 • CG : Conèixer els problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, per tal de dotar-los de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.
 • CG : Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per a plasmar els projectes en edificis i integrar els plànols en la planificació.

 

Skills/Skills

 • CB 1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Inherent transversal competences:>>Cognitive Instrumental

 • CT : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.
 • CT : Habilitat per a l'elaboració del pensament abstracte. Habilitat per a construir conceptes genèrics a partir d'un coneixement empíric.

 

UA Basic Transversal Competences

 • CT : Capacitat de programar i fixar terminis. Capacitat de planificar treballs i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT : Capacitat d'adaptar-se a nous models tecnològics professionals. Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CT : Capacitat de fer front a situacions reals en arquitectura. Capacitat d'afrontar, projectar i resoldre problemes reals demanats per la societat en l'àmbit de l'arquitectura.

 

Inherent transversal Competences:>>Social Interpersonal

 • CT : Habilitat per a dissenyar i gestionar propostes que incorporen responsabilitat social i mediambiental. Capacitat per a entendre el compromís amb l'entorn social i físic que impliquen els processos de transformació d'aquest.

 

Specific Competences:>>Project Block

 • CE : Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.
 • CE : Capacitat per a elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
 • CE : Capacitat per a exercir la crítica arquitectònica.
 • CE : Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, a més dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • CE : Coneixement adequat de l'estètica, la teoria i la història de les belles arts i les arts aplicades.
 • CE : Coneixement adequat dels mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia.
 • CE : Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics d'habitatge.
 • CE : Capacitat per a intervenir en el patrimoni construït, a més de conservar-lo, restaurar-lo i rehabilitar-lo.
 • CE : Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
 • CE : Coneixement adequat de la sociologia, la teoria, l'economia i la història urbanes.
 • CE : Aptitud per a resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent-hi l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural.
 • CE : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar la direcció d'obres.
 • CE : Capacitat per a realitzar projectes de seguretat, evacuació i protecció en immobles.
 • CE : Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
 • CE : Coneixement adequat de les bases de l'arquitectura vernacla.
 • CE : Aptitud per a suprimir barreres arquitectòniques.
 • CE : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

Throughout the course, students should, at least in partial approximations, LEARN TO:

1.- Mobilize affections and interpersonal resources for the benefit of the group as a whole, the work progress and my own training as an architect

2.- To articulate the learning objectives proposed by the subjects of previous architectural projects in the contents of the current subject

3.- Detect and develop the ethical, political and social variables of the architectural project

4.- To construct a culture of the own project from theoretical referents, models or methods both, relative and external, to the architectural discipline.

5.- Develop the architectural project based on a graphic narrative and a precise language, based on the different interests that it seeks to encompass.

6.- Incorporate the tools and technologies inherent to the architectural project, in order to ease develop in complex and controversial contexts.

7.- Size the transformative capacity of the actions proposed and their effects in the context for where they have been designed.

8.- Execute with precision, by means of models, prototypes or actions, the proposed developments, substituting the simulacrum for the experiment and the test

 

 

General

Code: 35513
Lecturer responsible:
CARRASCO HORTAL, JOSE
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 2,40
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: GRAPHIC EXPRESSION, COMPOSITION AND PROJECTS
  Area: ARCHITECTURAL PROJECTS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 2,4
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught