Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

This course explores the analytical and ideation qualities that characterize much of the architects’ graphic activity. It also raises space colonization strategies using models.

Ideation or inception drawings are initially introduced through emulation, drawing realities constructed or planned by others and, later, used in the ideation process of an architectural object. Abstractions are produced from material realities or conceptual ones, mostly architectural pretexts.

Ideation or inception drawings are used by architects as an extension of their graphic thought aided by graphic schemes and projections used in conjunction. They cover all types: conical and axonometric perspectives alongside orthographic canonical projections such as floor plans, sections, or elevations. The aim is, first, learning to select the views (diagrams and projections) necessary for the proper development of the ideation process and, secondly, trying to use the most appropriate graphic resources at this stage of the design process. The synthetic condition that characterizes architectural drawing is sought in contrast with the descriptive possibilities characteristic of painting. However, this synthesis must not lead to impoverishment of the message, but, on the contrary, efficiency must be pursued in the drawings in order to obtain the best information using the most appropriate media (time, instruments, etc.).

Abstractions, o, are directed to the core of architecture itself: they try to analyse the formal order and the geometric structure characterizing a given architecture, not the visual appearance we have of it. Seeking, therefore, the very essence of being against the appearance of the contingent. Abstractions derived from physical realities as well as from abstract concepts will be proposed to students as a way to achieve a thorough analysis of the essential towards the introduction of an ideation practice.

Finally, since the work of architects is confined to the boundaries of space, compositional strategies in space will also be explored through the use of models, always in the context of ideation in space through composition systems.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

General Competences (CG)

 • CG : Conèixer el paper de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.
 • CG : Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis, a més de les tècniques de resolució d'aquests.
 • CG : Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CG : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

 

Skills/Skills

 • CB 1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Inherent transversal competences:>>Cognitive Instrumental

 • CT : Habilitat per a l'estètica i la forma. Capacitat de posicionar-se críticament davant la bellesa.
 • CT : Habilitat per a la imaginació, la fantasia i la creativitat. Habilitat per a traduir situacions imaginatives o creatives a diagrames o mapes amb els quals interactuar. Capacitat per a entendre la lògica, els recursos i les possibilitats de la fantasia.
 • CT : Habilitat per a l'elaboració del pensament abstracte. Habilitat per a construir conceptes genèrics a partir d'un coneixement empíric.
 • CT : Habilitat per al raonament crític. Capacitat de confrontar línies argumentals diverses, sistematitzant el dubte sobre qualsevol afirmació presentada.
 • CT : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.

 

Inherent transversal competences:>>Technological Instrumental

 • CT : Habilitat per a la visió espacial. Habilitat per a entendre i assimilar un objecte, un procés o un espai amb independència de les visualitzacions previstes, a més de la capacitat per a generar-ne de noves.

 

Specific Competences:>>Preparatory Block

 • CE : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de les tècniques d'alçament gràfic en totes les fases, des del dibuix d'anotacions fins a la restitució científica.
 • CE : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de l'anàlisi i teoria de la forma i les lleis de la percepció visual.
 • CE : Aptitud per a aplicar els procediments gràfics a la representació d'espais i objectes.
 • CE : Aptitud per a concebre i representar els atributs visuals dels objectes i dominar la proporció i les tècniques del dibuix, incloses les informàtiques.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

 

OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS CONCEPTUALES

Conocer las teorías de la forma, qué es la abstracción, cuáles son los sistemas compositivos empleados en la arquitectura, el proceso de ideación gráfica en sus diferentes fases y las técnicas gráficas de respuesta rápida.

 

 

 

OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

Manejar referentes pictóricos, plásticos y arquitectónicos como apoyo para la ideación. Reconocer y emplear sistemas de orden en la composición y estrategias de articulación del espacio como herramientas para la ideación.Desarrollar composiciones abstractas en el espacio ex novo a partir de las condiciones de la geometría y de los materiales. Adquirir un lenguaje gráfico personal susceptible de ser utilizado con éxito en la ideación gráfica de un objeto. Conocer, seleccionar y aplicar los medios generales de la expresión gráfica a los procesos de ideación de objetos.

 

 

 

OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS ACTITUDINALES

Saber exponer públicamente el trabajo realizado, evaluar críticamente el trabajo realizado tanto por uno mismo como por otros, incorporar las habilidades y destrezas adquiridas por otros compañeros a su trabajo y trabajar en equipo.

 

 

 

General

Code: 35512
Lecturer responsible:
DOMINGO GRESA, JORGE
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 2,40
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: GRAPHIC EXPRESSION, COMPOSITION AND PROJECTS
  Area: ARCHITECTURAL GRAPHIC EXPRESSION
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 2,4
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught