Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

The subject Fundamentals of Mathematics 2 has been placed in the curriculum in the second semester of the first year because its knowledge constitute a tool for the better development of further subjects. We will do special emphasis on the most basic fundamentals for a technical development of the next areas of the degree.

 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

General Competences (CG)

 • CG : Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis, a més de les tècniques de resolució d'aquests.
 • CG : Conèixer els problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, per tal de dotar-los de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.

 

Skills/Skills

 • CB 1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Inherent transversal competences:>>Cognitive Instrumental

 • CT : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.

 

UA Basic Transversal Competences

 • CT : Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.

 

Inherent transversal competences:>>Technological Instrumental

 • CT : Habilitat per a la visió espacial. Habilitat per a entendre i assimilar un objecte, un procés o un espai amb independència de les visualitzacions previstes, a més de la capacitat per a generar-ne de noves.

 

Specific Competences:>>Preparatory Block

 • CE : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme dels principis de la mecànica general, l'estàtica, la geometria de masses i els camps vectorials i tensorials.
 • CE : Coneixement aplicat del càlcul numèric, la geometria analítica i diferencial i els mètodes algebraics.
 • CE : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de la geometria mètrica i projectiva.
 • CE : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme dels sistemes de representació espacial.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

The contents of Fundamentals of Mathematics 2 are a useful tool for the better development and understanding of other disciplines. In addition they provide a basic training of mathematical elements which are necessary to the knowledge of the physical models. The first purpose of the subject is the study of the functions of several variables, therefore, to study the surfaces in The space from different points of view, including its graphic visualization with the application of the computational software. To do this, we begin by studying the fundamental elements of differential and integral calculus applied to the functions of several variables and their applications. The second objective is the study and application of differential equations as a tool for modeling phenomena, emphasizing the applications. We complement the subject, on the one hand, with the study of curves and surfaces and their representations, the analytical study of the quadric and, on the other, with an introduction to numerical approximation.

 

 

General

Code: 35509
Lecturer responsible:
SEGURA ABAD, LORENA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: APPLIED MATHEMATICS
  Area: APPLIED MATHEMATICS
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught