Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

 

Instituciones y mercados financieros se imparte en el segundo cuatrimestre del tercer curso del Grado de Economía. Es una asignatura obligatoria, que ofrece una visión general de la organización y funcionamiento del sistema financiero español, tanto de sus instituciones como de sus mercados, en el contexto de la Unión Europea.

 

 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2019-20

General Competences (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

General Competences acquired at University of Alicante (CGUA)

 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Specific Competences (CE)

 • CE10 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides en la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
 • CE12 : Ser capaç d'utilitzar les eines adequades per a analitzar, diagnosticar i solucionar qüestions i problemes de caràcter econòmic.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 • CE5 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o de sectors econòmics.
 • CE8 : Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

- To understand the role of the financial system in the economy.

- To understand the nature of the banking business and how financial markets operate. Anticipate their future evolution.

- To learn the main regulations governing financial institutions and markets and understanding and evaluating the effects that a regulatory change can have on financial activity and its results. Understanding and critically evaluating financial statements and reports on the activities of institutions and markets.

- To prepare a report on the activities of financial institutions and markets.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

 

Comprender las funciones que cumple el sistema financiero en la economía.

Entender la naturaleza del negocio bancario y el modo en que operan los mercados financieros. Anticipar las perspectivas de evolución de ambos.

Conocer las principales regulaciones de instituciones y mercados financieros y comprender y valorar los efectos que un cambio normativo puede tener sobre la actividad financiera y sus resultados. 

Comprender y valorar críticamente los estados financieros y los informes sobre la actividad de instituciones y mercados.

Elaborar un informe sobre la actividad de instituciones y mercados financieros

 

 

 

General

Code: 35026
Lecturer responsible:
PARDO ALES, GLORIA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,50
Practical credits: 0,90
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: APPLIED ECONOMIC ANALYSIS
  Area: APPLIED ECONOMICS
  Theoretical credits: 1,5
  Practical credits: 0,9
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught