Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2014-15

Inglés II relies on the development of skills studied in Inglés I. The students will be able to read and understand academic texts.They will have enlarged their academic and technical vocabulary to fluently read and understand longer passages, this time, in the context of science and engineering. Inglés II will especifically deal with academic oral and written expression in the fields of science and engineering.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2014-15

DEGREE IN SOUND AND IMAGE IN TELECOMMUNICATION ENGINEERING

 

UA Basic Transversal Competences

 • CT11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de manera autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT14 : Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CT6 : Capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat, i poder ser autosuficient en la preparació de la seua vida professional.
 • CT9 : Capacitat de treball en grup.

 

Basic Transversal Competences

 • CT2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CT3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CT5 : Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Specific Competences: >> Competences Common to the Telecommunications Branch

 • C1 : Capacitat per a aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequats per a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes i serveis de telecomunicació.
 • C3 : Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.

 

DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING

 

UA Basic Transversal Competences

 • CGUA1 : Competències en un idioma estranger.
 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Basic Competences

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING

 

General Competences:>>Instrumental

 • CG2 : Coneixements generals i bàsics de la professió.

 

DEGREE IN MULTIMEDIA ENGINEERING

 

UA Basic Transversal Competences

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Specific Competences:>>Specific

 • C25 : Dissenyar, produir i gestionar sistemes multilingües i multimodals de continguts multimèdia amb l'objectiu de garantir la seua internacionalització, localització, accessibilitat i usabilitat.

 

DEGREE IN TECHNICAL ARCHITECTURE

 

General Transversal Competences

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

DEGREE IN CIVIL ENGINEERING

 

UA Basic Transversal Competences

 • CT : Capacitat de treball en grup.
 • CT : de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CT : Capacitat d'aprendre i aplicar, de forma autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT : Capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat i poder ser autosuficient en la preparació de la seua vida professional.

 

Basic Transversal Competences

 • CB : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i tinguen les competències que se solen demostrar a través de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2014-15

Main Objectives:

 • Acquire and know how to use English in the context of science and engineering.
 • Acquire competence in identifying and deciphering semantic and sintactical structures common in English aural and written discourse.
 • Develop an understanding of academic and specific vocabulary.
 • Acquire the basis to develop an understanding of the language of graphs.
 • Develop skills in expository writing.
 • Develop skills in pronunciation, rythm and intonation to apply in the different types of readings.
 • Acquire an effective approach to producing an oral presentation.

 

 

General

Code: 34542
Lecturer responsible:
AMILBURU OSINAGA, ANA MARIA MARGARITA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 2,40
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: ENGLISH STUDIES
  Area: ENGLISH STUDIES
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 2,4
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught