Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

Dentro de la Organización y Gestión de Procesos, la asignatura se encuadra dentro de la siguiente secuencia de resultados del aprendizaje:

Programación avanzada
Conocer y entender conceptos básicos de programación orientada a objetos.
Conocer y entender la arquitectura y funcionamiento de las aplicaciones cliente-servidor.
Conocer y entender conceptos básicos de las aplicaciones web y el protocolo de comunicación http.
Familiarizarse con el uso de entornos de desarrollo con interfaces gráficas (GUI).
Conocer diferentes metodologías y herramientas de desarrollo de software en equipo.

Bases de datos
Conocer y saber aplicar técnicas de almacenamiento persistente.
Conocer y saber aplicar los conceptos básicos de diseño de una base de datos que refleje un sistema de información.
Saber desarrollar y mantener sistemas de bases de datos básicos.
Conocer y saber aplicar lenguajes de definición y manipulación de las bases de datos para la explotación sistemática de la información.

Organización y funcionamiento de servicios sanitarios
Valorar la complejidad histórica, política y organizativa de los servicios sanitarios y los diferentes resultados que producen.
Identificar las herramientas y los actores más relevantes para una gestión adecuada en términos de eficiencia social de los servicios sanitarios en nuestro entorno. 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

General Competences (CG)

 • CG1 : Planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes biomèdics en l'àmbit d'aplicació del grau liderant-ne la posada en funcionament i la millora contínua.
 • CG12 : Saber transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió del graduat en Enginyeria Biomèdica.
 • CG3 : Dissenyar, desenvolupar i avaluar procediments d'anàlisis en l'àmbit de la salut.
 • CG7 : Resoldre problemes amb iniciativa, autonomia i creativitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CG9 : Analitzar i valorar l'impacte econòmic, social, mediambiental i en salut de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat pròpia del graduat.

 

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Conèixer mètodes i mètriques de rendiment que permeten establir la qualitat dels processos i la millora continuada en les organitzacions relacionades amb l'àmbit de la salut.
 • CE13 : Conèixer les estratègies i metodologies d'integració de sistemes biomèdics així com el seu potencial en l'àmbit de la salut.
 • CE16 : Reconèixer els beneficis i limitacions, en termes de costos, interoperabilitat i rendiment, relacionats amb diverses infraestructures que poden ser usades en els sistemes sanitaris.
 • CE22 : Conèixer i saber aplicar les terminologies i els estàndards en matèria sanitària proposats pels diversos organismes d'estandardització tant tècnics com sanitaris.

 

UA Basic Transversal Competences

 • CT1 : Adquirir capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Adquirir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Adquirir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

No data

 

 

General

Code: 33624
Lecturer responsible:
SUAREZ CUETO, ARMANDO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Area: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught