Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2022-23

Theory of Literature is a literary scientific and philological discipline whose object of study are general problems affecting literature, text and literary phenomena. In this context, the THEORY OF LITERATURE II (31820) subject offers the student literary theoretical and literary critical concepts belonging to the great schools of the 20th century: historical and conceptual-systemic knowledge necessary to perform the analysis of literary language from its theory perspective, and the consequent capacity of relating theory and literary praxis; and the knowledge of similarities and differences between the different types of literary texts (or genres) and between theses and non-literary texts. The THEORY OF LITERATURE II (31820) subject constitutes therefore one of the basic pillars of the Degree, since it manifests itself, on one hand, as an abstract, general and theoretical reflection on literary works from a historical and conceptual-systemic perspective, on the other hand, as the natural space for the literary-scientific analysis of literary manifestations from a evaluative-analytical (comparative and literary critical) perspective.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2022-23

DEGREE IN CATALAN STUDIES

 

General Competences (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

General Competences acquired at University of Alicante (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.
 • CE3 : Capacitat per a conèixer les característiques pragmàtiques, textuals i discursives de la llengua catalana per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE7 : Capacitat de conèixer les tendències històriques de la literatura en llengua catalana i el seu context, per a definir l'evolució del pensament literari en llengua catalana i l'impacte social que té.
 • CE8 : Ser capaç de conèixer les diferents èpoques, moviments, models i valors descrits en la literatura catalana, així com les tradicions en les quals s'emmarquen, els recursos textuals concrets que utilitzen, atenent particularment l'estudi comparatiu d'elements comuns i diferents dins del mateix context literari o entre contextos literaris diferents.
 • CE9 : Capacitat per a identificar els corrents de la crítica literària, les seues categories, conceptes i nomenclatura com un element clau per al desenvolupament de la capacitat crítica i analítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari), en tant que manifestació creativa i reflex del context sociocultural.

 

DEGREE IN SPANISH: LANGUAGE AND LITERATURES

 

Generic Degree Course Competences

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a comunicar-se en la segona llengua oficial de la Comunitat Valenciana.

 

Generic UA Competences

 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Specific Competences (CE):>>Conceptual

 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Specific Competences (CE):>>Procedural

 • CP18 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Specific Competences (CE):>>Attitude

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2022-23

General objectives

1. To know the epistemological and methodological fundamentals of literary studies.
2. To analyse literary works by applying different theories and critical strands.

 

Conceptual objectives

3. To acquire basic knowledge on Theory of Literature regarding the literary theoretical and literary critical concepts which belong to the great schools of the 20th century.
4. To acquire historic and conceptual-systemic knowledge necessary to perform the analyses of literary language from its theory perspective, and the consequent capacity of relating theory and literary praxis.
5. To understand and explain the similarities and differences between the different types of literary texts (or genres) and between theses and non-literary texts.


Procedural objectives

6. To describe and explain the historical development of the literary theoretical and literary critical thought along the 20th century.
7. To identify the literary critical strands of the 20th century, as well as their categories, concepts and nomenclature.
8. To know the theoretical and practical fundamentals of the analysis of literary texts and of the analysis of literary theoretical texts.
9. To critically analyse contemporary literary theoretical and literary critical texts.
10. To make use of relevant resources and materials: bibliographical catalogues, dictionaries, reference books, critical editions, translations and ICT as an autonomous learner able to control their own learning process and to independently make progress in it.
11. To describe and explain the general problems affecting literary language and its communication, by systematically approaching the following linguistic description planes of the literary artistic work: phonologic and graphic-and-spatial, morphologic and syntactic, semantic, referential and pragmatic.
12. To analyse syntax, semantics and pragmatics of literary texts.
13. To describe and explain the historical development of literary theoretical and literary critical thought related to the theory of literary genres.
14. To describe and explain the similarities and differences between the different classes of literary texts (or genres) and between these and non-literary texts.
15. To critically analyse lyrical, narrative, dramatic and essay texts.

 

Attitudinal objectives

16. To be aware of the significance of literature in particular and of art in general for the cultural structure of communities producing these phenomena.
17. To be aware of the significance of Theory of Literature and its place in Human Sciences for shaping literary scientific studies in particular and philological studies in general.
18. To build a personal reasonable view of the literary theoretical discipline.
19. To build an attitude of respect for every literature on the identification of aesthetic, formal and thematic patterns which are common to all of them.

 

 

General

Code: 31820
Lecturer responsible:
CHICO RICO, FRANCISCO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: SPANISH STUDIES, GENERAL LINGUISTICS AND THEORY OF LITERATURE
  Area: LITERARY THEORY AND COMPARED LITERATURE
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught