Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2021-22

La asignatura de Lengua francesa II está estrechamente vinculada con la asignatura Lengua francesa I de la que es continuación, para formar un bloque cuyo objetivo es el de alcanzar el nivel B1.2 del MECR. En ella se seguirán trabajando las 5 destrezas lingüísticas, permitiendo así que el alumnado pueda desenvolverse con medios lingüísticos suficientes para mantener una conversación sobre temas de la vida cotidiana y para comprender lo esencial de textos orales y escritos, principalmente de nivel de lengua estándar. Al tratarse del aprendizaje de un segundo idioma extranjero, se recurrirá a las estrategias que el alumno utiliza en las demás lenguas que conoce, para que su aprendizaje sea más rentable y rápido.
Siendo importante el dominio de varios idiomas extranjeros en la sociedad actual, esta asignatura colma esta necesidad y enriquece al/a la aprendiza en su formación cultural, ya que el estudio de la lengua francesa integra también la competencia sociocultural de la misma y hace viable la comunicación en los medios profesionales y académicos en los que el alumno/a se desenvolverá en el futuro.
Esta asignatura se relaciona directamente con las asignaturas optativas del itinerario de Estudios Franceses.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2021-22

DEGREE IN HUMANITIES

 

General Competences (CG)

  • CG1 : Competències en un idioma estranger.
  • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
  • CG2 : Competències informàtiques i informacionals.
  • CG4 : Raonament crític.
  • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
  • CG6 : Capacitat de treball en equip.
  • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.
  • CG8 : Creativitat i capacitat d'iniciativa.
  • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Specific Competences (CE)

  • CE1 : Conèixer el comportament humà en societat mitjançant mètodes i tècniques d'anàlisis específiques i d'aquesta manera desenvolupar un compromís ètic amb la igualtat de gènere i una especial capacitat per a les relacions interpersonals.
  • CE3 : Dominar una llengua estrangera o més d'una per a facilitar l'accés a la producció i la interpretació de les cultures en les seues diverses manifestacions, amb un èmfasi especial en la contemporaneïtat i en la diversitat cultural i la seua gestió.
  • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
  • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.
  • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

DEGREE IN CATALAN STUDIES

 

General Competences (CG)

  • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
  • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
  • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

General Competences acquired at University of Alicante (CGUA)

  • CGUA1 : Capacitat per a comunicar-se en una segona llengua en situacions comunicatives (orals i escrites) de manera que l'alumnat adquirisca un nivell equivalent al B1 del marc comú de referència europeu.
  • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

Specific Competences (CE)

  • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
  • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
  • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
  • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.

 

DEGREE IN SPANISH: LANGUAGE AND LITERATURES

 

Generic Degree Course Competences

  • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
  • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Generic UA Competences

  • CUA1 : Comprendre i expressar-se en un idioma diferent dels oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.
  • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

Specific Competences (CE):>>Conceptual

  • CC16 : Adquisició del nivell B1 del MCER en una segona llengua.
  • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Specific Competences (CE):>>Procedural

  • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Specific Competences (CE):>>Attitude

  • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
  • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
  • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2021-22

No data

 

 

General

Code: 30621
Lecturer responsible:
BADIOLA DORRONSORO, MARIA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,60
Practical credits: 1,80
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

  • Dept: MIXED LANGUAGES
    Area: FRENCH STUDIES
    Theoretical credits: 0,6
    Practical credits: 1,8
    This Dept. is responsible for the course.
    This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught