Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

Esta asignatura pretende desarrollar estrategias de recepción, pronunciación, entonación, ritmo y producción de los fonemas franceses en la cadena hablada. Igualmente, se ocupa de la descripción de los fonemas del francés y del análisis contrastivo entre los fonemas franceses y los de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. 

La asignatura se relaciona estrechamente con "Lengua francesa. Comunicación oral I", "Lengua francesa. Comunicación oral II","Lengua francesa. Comunicación escrita I" y "Lengua francesa. Comunicación escrita II", así como con el resto de asignaturas del Grado en Estudios Franceses. 

Las clases se imparten en francés.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Capacitat de comunicar-se oralment i per escrit en llengua francesa amb la fluïdesa, correcció i complexitat adequades a cada context i situació.
 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE2 : Capacitat per a reflexionar i descriure les característiques lingüístiques pròpies, peculiars i exclusives de la llengua francesa, així com les comunes a altres llengües, especialment les de la Comunitat Valenciana, i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del francès en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CE9 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar explicativa i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics de la disciplina.

 

Generic Degree Course Competences

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG2 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG8 : Capacitat de generar noves idees (creativitat) i de dissenyar i gestionar projectes.

 

Generic UA Competences

 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

No data

 

 

General

Code: 30512
Lecturer responsible:
BELTRA NAVARRO, LUIS
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,60
Practical credits: 1,80
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: MIXED LANGUAGES
  Area: FRENCH STUDIES
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 1,8
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught