Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  CATALAN: ORAL AND WRITTEN EXPRESSION II

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2021-22

Aquesta assignatura s’ubica en la matèria «Ús del català: llengua i recursos» del mòdul d’especialitat del grau en Filologia Catalana. Les assignatures d’aquesta matèria s’imparteixen al llarg del primer i segon curs i parteixen de l’aprenentatge deductiu amb l’objectiu central d’aconseguir la competència lingüística i comunicativa en català de l’alumnat. Concretament, aquesta és una assignatura de primer curs, del segon quadrimestre, pensada per a garantir una formació bàsica en els aspectes descriptius i normatius de la llengua catalana, coneixements imprescindibles per a qualsevol graduat/da en Filologia Catalana, ja que en el desenvolupament de la seua tasca professional hauran de contribuir al coneixement, difusió i normalització de la llengua catalana en la societat actual. També s’hi treballarà la preparació d’una exposició oral i la posada en escena amb la intenció de formar un futur orador, un docent que siga capaç de captivar amb la paraula.
Està especialment relacionada –i n’és complementària— amb l’assignatura «Català: Expressió oral i escrita I», que s’imparteix en el primer quadrimestre.

Per a consultar la Guia completa visiteu el web del Departament de Filologia Catalana http://www.ua.es/dfc/ (ASSIGNATURES, Guies docents (Graus))

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

General Competences (CG)

 • CG2 : Capacity to understand the role of language in the construction of human beings as active members of a linguistic and cultural community and relate this to the function of individuals in society.
 • CG3 : Capacity to develop reading, analysis and synthesis techniques.
 • CG7 : Social commitment to the equality of men and women, the plurality and diversity of the realities of modern society, to peace and democracy.

 

General Competences acquired at University of Alicante (CGUA)

 • CGUA3 : Ability to communicate effectively and have linguistic understanding of one of the two official languages of the Region of Valencia (Spanish or Catalan) in their discipline.

 

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Capacity to communicate in the Catalan language in communicative situations (oral and written), allowing fluid communication in the professional and academic areas in which the student will be working in the future, taking into account his/her knowledge of the historical, social, cultural and artistic reality of his/her context.
 • CE11 : Be able to develop reading, analysis and synthesis techniques, formulate working hypotheses, demonstrate them with arguments and reach conclusions, as well as recognise and ensure the textual coherence (structure of the text, organisation of ideas, progression of information, use of keywords), to explain and argue any subject related to Catalan language and literature, thus achieving the role of expert, transmitter and adviser regarding the knowledge acquired.
 • CE12 : Capacity to understand, value and take advantage of multilingualism with an attitude favouring the standardisation of Catalan, to participate in cultural and linguistic diversity, as well as promoting it to ensure the better social development of the language.
 • CE2 : Capacity to understand morphological, syntactic, phonetic and lexico-semantic characteristics to use, transmit and apply knowledge to the analysis, comprehension and production of Catalan in oral and written forms.
 • CE3 : Capacity to understand the pragmatic, textual and discursive characteristics of the Catalan language to use, transmit and apply knowledge to the analysis, comprehension and production of Catalan in oral and written forms.
 • CE6 : Ability to use the standard model (and the different sub-standards) of the Catalan language, as well as understanding and knowing how to apply lexical creation and innovation mechanisms to adapt oneself to the communication needs of the modern world.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2021-22

1. Objectius generals
L'objectiu general és que l'alumnat augmente la competència lingüística en català i la competència comunicativa, especialment oralment.
1.1. Objectius conceptuals
1. Conéixer les característiques de la llengua oral.
2. Conéixer la normativa i les característiques i les peculiaritats de l'estàndard i els subestàndards orals de la llengua catalana.
3. Conéixer sistema vocàlic català, especialment el del català occidental i els fenòmens de contacte vocàlic: elisió i sinalefa.
4. Conéixer el sons consonàntics amb valor de fonema i la respectiva representació gràfica així com els fenòmens de contacte consonàntic: neutralitzacions, emmudiments, sonoritzacions, assimilacions i geminacions.
5. Conéixer els procés de preparació de qualsevol intervenció oral en públic: debat, taula redona, exposició.
6. Conéixer els tècniques d'execució d'una intervenció oral en públic, especialment una exposició.
7. Comparar, descriure les diferències entre el model de llengua col·loquial de l'entorn social amb l'estàndard.
1.2. Objectius procedimentals
8. Produir diferents tipus de texts fonamentalment orals que permeten satisfer adequadament les necessitats comunicatives que genera el context social immediat, el medi acadèmic universitari, i el medi professional del futur. Això implicarà generar, seleccionar i ordenar les idees, utilitzar recursos i estratègies de la comunicació oral, adequar el text al destinatari i revisar i corregir del text segons la normativa del català.
9. Reproduir adequadament tots els sons en qualsevol posició sil·làbica, incloent la fonètica sintàctica.
10. Utilitzar el registre oral adequat en funció de la situació comunicativa.
11. Fer una exposició oral en públic amb claredat, precisió i bona prosòdia (entonació, ritme i accentuació).
12. Analitzar i valorar la receptivitat dels oients i readaptar l'exposició en cas necessari.
13. Analitzar i valorar l'acceptabilitat del model de llengua oral emprat en els mitjans audiovisuals.
14. Canviar el registre poc formal d'un text oral a un de més formal, amb les consegüents consideracions vinculades a l’estil, la normativa, les convencions, etc.
1.3. Objectius actitudinals
15. Valorar la importància de la reflexió sobre els mecanismes de producció de textos orals per a millorar els destreses comunicatives.
16. Valorar positivament l'ús públic del valencià en qualsevol situació comunicativa.
17. Valorar la importància d’aconseguir un model de llengua oral adequat dónes del punt de vista normatiu i de la màxima acceptabilitat social possible.
18. Respectar, segons el tipus d'intervenció oral, l'orde d'intervencions, l'adversari en els debats, els públic oient, etc.
19. Comprometre's a treballar per la igualtat entre homes i dones i valorar la múltiple conformació de la societat actual, amb una actitud de respecte cap als drets fonamentals de les persones.

 

 

General

Code: 30010
Lecturer responsible:
MONTSERRAT BUENDIA, SANDRA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: CATALAN STUDIES
  Area: CATALAN STUDIES
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught