Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

  

La  Historia del Arte es una materia que aborda el análisis del hecho artístico en sus múltiples facetas. Un fenómeno complejo cuyo estudio sistematiza y de este modo lo hace comprensible.

Teniendo en cuenta el amplio marco cronológico y geográfico de la asignatura, ésta se ha planteado como una aproximación, general pero rigurosa, al estudio de la  historia del  arte occidental especialmente. En ella se combinan los contenidos teóricos con las prácticas sobre la obra de arte para abordar el problema de la creación artística. Se incentiva, además, la participación grupal con el desarrollo de diversas propuestas, donde las nuevas tecnologías tienen un papel significativo. La utilidad de esta asignatura  en el contexto de los planes de estudio de los Grados de Historia, Geografía, Humanidades y Turismo, es evidente ya que proporciona los instrumentos adecuados para la adquisición de las competencias profesionales, muy en especial las relacionadas con los distintos ámbitos culturales del patrimonio artístico y con la docencia en Secundaria.  Además,  también se orienta a proporcionar, en el contexto de las Humanidades, una  formación  en Historia del Arte  a  cualquier profesional.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

DEGREE IN GEOGRAPHY AND TERRITORY ORGANIZATION

 

General Competences (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG7 : Capacitat de comunicar-se oralment o per escrit de manera clara i adequada al context.

 

Specific Competences (CE)

 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.

 

DEGREE IN HISTORY

 

General Competences (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG4 : Motivació per la qualitat.
 • CG5 : Comunicació oral i escrita adequada al context social actual.
 • CG8 : Compromís ètic amb el patrimoni cultural, natural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic.

 

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).

 

DEGREE IN HUMANITIES

 

General Competences (CG)

 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.

 

Specific Competences (CE)

 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

No data

 

 

General

Code: 29002
Lecturer responsible:
BARBA VERA, ANA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: CONTEMPORARY HUMANITIES
  Area: HISTORY OF ART
  Theoretical credits: 1,8
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught