Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2022-23

Esta asignatura centra su objeto de trabajo y de estudio en la alimentación a lo largo de todo el ciclo vital. Focaliza el estudio de las necesidades nutricionales en cada una de las etapas de la vida en situación fisiológica.

Se organizan los contenidos de manera que primero se estudian los condicionantes que se dan en cada una de las etapas y la alimentación en base a las necesidades, de esta forma se adquieren una serie de habiliadades y capacidades que permitirán a los estudiantes ser capaces de desarrollar planes dietéticos completos con diferentes alternativas de menús.

La asignatura esta dividida en tres bloques abarcando cada una de las etapas del ciclo vital, empezando por el adulto sano, la vejez y la etapa materno-infantil. A continuación de la parte teórica de cada uno de los bloques, se imparten dos prácticas de laboratorio y dos de problemas donde se aplican los conocimientos teóricos adquiridos y se empiezan a desarrollar las habilidades de forma práctica.

En el contexto del plan de estudios, esta asignatura es el pilar donde se sustentarán las asignaturas que versan sobre las circunstancias patológicas, ya que el tratamiento dietético para las diversas patologías se basa en modificaciones sobre la base de los menús en circunstancias fisiológicas.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2022-23

Specific Competences (CE)

 • E48 : Identificar i discriminar a nivell clínic diagnòstic els diferents trastorns del comportament alimentari.
 • E49 : Identificar, des d'una perspectiva biopsicosocial integradora, les variables relacionades amb els trastorns del comportament alimentari.
 • E50 : Disposar dels coneixements psicològics necessaris per a actuar de manera precisa i fiable en la prevenció, detecció, valoració, diagnòstic i tractament multidisciplinari dels trastorns del comportament alimentari.
 • E51 : Desenvolupar una visió empàtica i receptiva amb el pacient i el seu entorn a l'hora d'abordar el tractament de possibles desordres alimentaris.

 

Specific transversal competences of the degree course :>>Foreign language proficiency

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Specific transversal competences of the degree course :>>IT and information competences

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Specific transversal competences of the degree course:>>Oral and written communication competences

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

General Competences of the Degree Course (CG):>>Nutrition, dietetics and health module

 • 26 : Aplicar les ciències dels aliments i de la nutrició a la pràctica dietètica.
 • 27 : Conèixer els nutrients, les seues funcions i la seua utilització metabòlica.
 • 28 : Conèixer les bases de l'equilibri nutricional i la seua regulació.
 • 29 : Avaluar i calcular els requeriments nutricionals en situació de salut i malaltia en qualsevol etapa del cicle vital.
 • 30 : Identificar les bases d'una alimentació saludable (suficient, equilibrada, variada i adaptada).
 • 31 : Participar en el disseny d'estudis de dieta total.
 • 32 : Conèixer, detectar precoçment i avaluar les desviacions per excés o defecte, quantitatives i qualitatives, del balanç nutricional.
 • 33 : Planificar, dur a terme i interpretar l'avaluació de l'estat nutricional de subjectes o grups, tant sans (en totes les situacions fisiològiques) com malalts.
 • 34 : Conèixer els aspectes fisiopatològics de les malalties relacionades amb la nutrició.
 • 35 : Identificar els problemes dieteticonutricionals del pacient, així com els factors de risc i les pràctiques inadequades.
 • 36 : Elaborar i interpretar una història dietètica en subjectes sans i en malalts.
 • 37 : Interpretar una història clínica.
 • 38 : Comprendre i utilitzar la terminologia emprada en ciències de la salut.
 • 39 : Interpretar i integrar les dades clíniques, bioquímics i farmacològics en la valoració nutricional del malalt i en el seu tractament dieteticonutricional.
 • 40 : Aplicar les bases de la nutrició clínica a la dietoteràpia.
 • 41 : Planificar, implantar i avaluar dietes terapèutiques per a subjectes o grups.
 • 42 : Conèixer l'organització hospitalària i les diferents fases del servei d'alimentació.
 • 43 : Participar en l'equip multidisciplinari d'una unitat de nutrició hospitalària.
 • 44 : Conèixer les diferents tècniques i productes de suport nutricional bàsic i avançat.
 • 45 : Desenvolupar i implementar plans de transició dieteticonutricional.
 • 46 : Planificar i dur a terme programes d'educació dieteticonutricional en subjectes sans i malalts.
 • 47 : Comprendre la farmacologia clínica i la interacció entre fàrmacs i nutrients.
 • 48 : Fer servir les eines bàsiques en TIC utilitzades en el camp de l'alimentació, nutrició i la dietètica.
 • 49 : Conèixer els límits legals i ètics de la pràctica dietètica.
 • 50 : Prescriure el tractament específic, corresponent a l'àmbit de competència del dietista nutricionista.
 • 51 : Ser capaç de fonamentar els principis científics que sustenten la intervenció del dietista nutricionista, supeditant la seua actuació professional a l'evidència científica.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2022-23

No data

 

 

General

Code: 27519
Lecturer responsible:
NORTE NAVARRO, AURORA ISABEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: NURSING
  Area: NURSING
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught