Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2022-23

“La formación de los /as trabadores /as sociales debe ser una formación integral que atienda tanto a contenidos disciplinares, competenciales y actitudinales que contribuyan a generar profesionales que no sólo sepan hacer, sino que también conozcan el medio en el que trabajan y sean capaces de analizarlo críticamente”. (Libro Blanco del Grado de Trabajo Social).

Las diferentes asignaturas que forman el plan de estudios de 2010 del Grado en Trabajo Social que ofrece la Universidad de Alicante ofrecen una visión lo más amplia posible de las necesidades de formación con el objetivo del desarrollo posterior de la profesión. Esta asignatura forma parte del módulo C “Procesos y problemas sobre los que actúa el Trabajo Social” y de la materia C2 “Estructura, Desigualdad y Exclusión Sociales”.  Guarda relación y comparte competencias comunes con las asignaturas de  Estructura social, Antropología aplicada al Trabajo Social, Sociología de las Desigualdades, Análisis de datos para el Trabajo Social y Geografía Social.

Las Técnicas de Investigación Social son una herramienta fundamental en el Trabajo Social. Saber cómo producir información, cómo estructurarla en el procedimiento de investigación social científica y cómo emplearla para la toma de decisiones es algo absolutamente necesario. El diagnóstico de la realidad social se basa, precisamente, en cómo se haya obtenido y procesado la información. Además, como objetivo formativo de la asignatura, los /as estudiantes deben ser capaces de aplicar mecanismos de identificación, análisis y medida de los problemas sociales y de las necesidades derivadas de las situaciones de exclusión, discriminación y opresión.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2022-23

General Competences (CG)

 • CG1 : Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG2 : Analitzar situacions problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
 • CG5 : Administrar i ser responsable, amb supervisió i suport, de la pròpia pràctica dins de l'organització.
 • CG6 : Demostrar competència professional en l'exercici del treball s+B736ocial.
 • CG7 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

General Competences acquired at University of Alicante (CGUA)

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

 

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Establir relacions professionals a fi d'identificar la forma més adequada d'intervenció.
 • CE12 : Dissenyar, implementar i avaluar projectes d'intervenció social.
 • CE17 : Administrar i ser responsable del propi treball, assignant prioritats, complint les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball.
 • CE18 : Contribuir a l'administració de recursos i serveis col·laborant amb els procediments implicats en la seua obtenció, supervisant-ne l'eficàcia i assegurant-ne la qualitat.
 • CE21 : Participar en la gestió i direcció d'entitats de benestar social.
 • CE25 : Contribuir a la promoció de les millors pràctiques del treball social participant en el desenvolupament i l'anàlisi de les polítiques que s'implementen.
 • CE3 : Valorar les necessitats i opcions possibles per a orientar una estratègia d'intervenció.
 • CE5 : Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a aconseguir canvis, per a promoure'n el desenvolupament i millorar-ne les condicions de vida utilitzant els mètodes i els models de treball social, amb un seguiment regular dels canvis que es produeixen a fi de preparar la finalització de la intervenció.
 • CE6 : Preparar, produir, implementar i avaluar els plans d'intervenció amb les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i els col·legues professionals, negociant el subministrament de serveis que han de ser utilitzats i revisant l'eficàcia dels plans d'intervenció amb les persones implicades a fi d'adaptar-los a les necessitats i circumstàncies canviants.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2022-23

 

 

General

Code: 19508
Lecturer responsible:
FRANCES GARCIA, FRANCISCO JOSE
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: SOCIOLOGY II
  Area: SOCIOLOGY
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught