Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2014-15

El Trabajo fin de Grado (TFG) consiste en la realización de un proyecto de naturaleza profesional o académica en el ámbito de la arquitectura técnica en el que se sintetizan e integran las competencias adquiridas durante los estudios de Grado. El trabajo se realizará individualmente, y será presentado y defendido ante un tribunal universitario.

Se podrá matricular de la asignatura TFG sólo cuando se hayan superado 168 créditos.

 

Requisitos de defensa y evaluación del TFG:

 - Para la defensa del TFG el estudiante deberá tener como máximo dos asignaturas pendientes  y el propio TFG para finalizar sus estudios (BOUA de 31 de octubre de 2012).

 - Para la evaluación del TFG es necesario acreditar como mínimo el nivel B1 de idioma.

 Para más información relacionada con la asignatura TFG puede consultarse el siguiente enlace: INFORMACIÓN BÁSICA.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2014-15

Specific Competences (CE)

 • E1 : Capacitat per a interpretar i elaborar la documentació gràfica d'un projecte, presa de dades, alçaments de plànols i control geomètric d'unitats d'obra.
 • E13 : Capacitat per a aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis.
 • E14 : Aptitud per a aplicar la normativa específica sobre instal·lacions al procés de l'edificació.
 • E15 : Aptitud per al predimensionament, disseny, càlcul i comprovació d'estructures i per a dirigir la seua execució material.
 • E19 : Aptitud per a redactar estudis, estudis bàsics i plans de seguretat i salut laboral, i coordinar la seguretat en fase de projecte o en fase d'execució d'obra.
 • E33 : Presentació i defensa davant d'un tribunal universitari d'un projecte de final de grau que consistirà en un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides.
 • E34 : Aprendre a identificar, analitzar i controlar els riscos en obres d'edificació, coneixent els equips de protecció individual i les proteccions col·lectives que es poden usar per a fer-ho i els seus requisits, així com les característiques específiques dels equips de treball perquè siguen segurs.
 • E36 : Identificació, anàlisi i control de riscos laborals en obres d'edificació tenint en compte les seues exigències legals en matèria de seguretat i salut laboral
 • E37 : Comprendre la lògica i el funcionament de l'entorn econòmic on s'integra l'empresa de construcció. Comprendre conceptes com a inflació, desocupació, PIB, productivitat, sector públic, inversió, mercat d'habitatges, política d'habitatges o licitació, entre altres, i les seues implicacions per a l'empresa promotora. Aprendre el funcionament dels sistemes de gestió financera de l'empresa constructora, estructura bancària, mitjans de pagament. Aprendre i comprendre el funcionament del Mercat immobiliari i el d'habitatges a Espanya, a fi de facilitar la presa de decisions de construcció. Resoldre problemes pràctics de l'empresa d'edificació mitjançant la utilització d'eines de càlcul econòmic, com el càlcul d'una quota hipotecària, estimar el creixement dels costos de construcció, calcular l'accessibilitat de les famílies a l'habitatge o el ritme de creixement dels preus, entre altres.
 • E38 : Conéixer l'estructura de distribució dels béns immobiliaris i l'organització dels seus mercats. Mesurar la rellevància dels determinants fonamentals de la construcció de béns immobiliaris no residencials i les seues implicacions per a l'empresa promotora. Interactuar amb els mercats hipotecaris amb els plans de finançament de les promocions Calcular el rendiment de l'empresa d'edificació i prendre decisions de despesa i inversió en construcció Calcular el preu del sòl

 

General Transversal Competences

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2014-15

No data

 

 

General

Code: 16044
Lecturer responsible:
PEREZ SANCHEZ, JUAN CARLOS
Credits ECTS: 12,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 10,80

Departments involved

 • Dept: GRAPHIC EXPRESSION AND CARTOGRAPHY
  Area: ARCHITECTURAL GRAPHIC EXPRESSION
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,1
 • Dept: GRAPHIC EXPRESSION AND CARTOGRAPHY
  Area: ENGINEERING OF CARTOGRAPHY, GEODESY AND PHOTOGRAMETRY
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,03
 • Dept: ARCHITECTURAL CONSTRUCTIONS
  Area: ARCHITECTURAL CONSTRUCTIONS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,1
 • Dept: BUILDING SCIENCIES AND URBANISM DEPARTMENT
  Area: ARCHITECTURAL CONSTRUCTIONS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,94
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: CIVIL ENGINEERING
  Area: CONTINUUM MECHANICS AND STRUCTURE THEORY
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,03

Study programmes where this course is taught