Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2014-15

La asignatura pretende introducir los mecanismos económicos que explican el funcionamiento del mercado de la vivienda y del mercado inmobiliario en general. La asignatura desarrolla los fundamentos económicos que explican el funcionamiento de los mercados inmobiliarios en su entorno económico, los aspectos fundamentales de otros sectores que afectan a su evolución, y la estructura económica y fórmulas de organización. Todo ello se diseña en un orden que permite abordar el análisis del sector residencial e inmobiliario en España, y la importancia de los distintos subsectores.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2014-15

General Competences (CG)

 • G6 : Coneixement adequat del concepte d'empresa, el seu marc institucional, models d'organització, planificació, control i presa de decisions estratègiques en ambients de certesa, risc i incertesa; sistemes de producció, costos, planificació, fonts de finançament i elaboració de plans financers i pressupostos.
 • G7 : Capacitat per a organitzar petites empreses, i de participar com a membre d'equips multidisciplinaris en grans empreses.
 • G8 : Coneixements bàsics del règim jurídic de les administracions públiques i dels procediments de contractació administrativa i privada.

 

Specific Competences (CE)

 • E23 : Capacitat per a confeccionar i calcular preus bàsics, auxiliars, unitaris i descompostos de les unitats d'obra; analitzar i controlar els costos durant el procés constructiu; elaborar pressupostos.
 • E24 : Aptitud per a desenvolupar estudis de mercat, valoracions i taxacions, estudis de viabilitat immobiliària, peritatge i taxació econòmica de riscos i danys en l'edificació.
 • E25 : Capacitat per a analitzar i realitzar projectes d'evacuació d'edificis.
 • E26 : Coneixement del marc de regulació de la gestió i la disciplina urbanística.
 • E31 : Coneixement de les funcions i responsabilitats dels agents que intervenen en l'edificació i de la seua organització professional o empresarial. Els procediments administratius, de gestió i tramitació.
 • E32 : Coneixement de l'organització professional i les tramitacions bàsiques en el camp de l'edificació i la promoció.
 • E38 : Conéixer l'estructura de distribució dels béns immobiliaris i l'organització dels seus mercats. Mesurar la rellevància dels determinants fonamentals de la construcció de béns immobiliaris no residencials i les seues implicacions per a l'empresa promotora. Interactuar amb els mercats hipotecaris amb els plans de finançament de les promocions Calcular el rendiment de l'empresa d'edificació i prendre decisions de despesa i inversió en construcció Calcular el preu del sòl
 • E40 : Interpretar els senyals del mercat i els canvis en la regulació del sòl o altres normatives en relació amb l'oferta i la demanda de béns immobiliaris no residencials. Reconèixer la importància de l'evolució econòmica general i la seua interrelació amb el mercat immobiliari.

 

General Transversal Competences

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

SPECIFIC COMPETENCE E36: Take decisions on location, investment and building. Manage the production portfolio of the building company. Understand and manage the land market. Coordinate the promotion process, managing resources, subcontracting and investment. Ability to prepare real estate projects in different economic scenarios. Ability to recognise the behaviour and evolution of the housing market to carry out investment projects. Ability to carry out real estate valuations with financial aims as per Order Eco/805/2003. Ability to manage real estate companies involved in promotion and sales. Ability to use the body of knowledge and basic tools of the economy, including the role of certain key indicators such as inflation, economic growth and unemployment to solve problems related with housing markets. Develop arguments for preparing projects in different economic scenarios. This competence is only linked to the optional matter Real Estate Management.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2014-15

No data

 

 

General

Code: 16035
Lecturer responsible:
TALTAVULL DE LA PAZ, PALOMA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 2,40
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: APPLIED ECONOMIC ANALYSIS
  Area: APPLIED ECONOMICS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 2,4
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught