Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació per la Comissió d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant.

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

L'assignatura té com a objectiu la creació d'objectes i entorns mitjançant Infografia 3D meidante l'ús del programari de llicència gratuïta Blender. Dins de l'assignatura s'anirà des dels fonaments més bàsics fins a conceptes altament avançats que estan relacionats amb la textura, visualització i creació d'escenes complexes.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

MÁSTER EN PATRIMONI VIRTUAL

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Obtenir coneixements avançats de programari comercial i de codi obert per a fotogrametria digital.
 • CE11 : Aprendre a utilitzar programari de codi obert per a gestió, edició i exportació de núvols de punts i malles triangulars.
 • CE12 : Aprendre a utilitzar programari d'infografia 3D en projectes de virtualització del patrimoni
 • CE13 : Aprendre conceptes fonamentals sobre topologia i retopología d'objectes en infografia 3D
 • CE14 : Obtenir coneixements avançats del programari d'infografia 3D aplicat a modelatge, animació, il·luminació / render i utilització del seu motor de jocs.
 • CE15 : Ser capaç de dur a terme treballs de: anastilosis, recreació i reconstrucció del patrimoni cultural integrant fotogrametria digital i infografia 3D
 • CE16 : Saber què és un entorn immersiu i les diferents opcions disponibles de cara a la seua aplicació a la virtualització del patrimoni: Realitat Augmentada i Realitat Virtual; conèixer les característiques específiques de cadascuna d'elles i les diferències entre ambdues
 • CE8 : Saber dissenyar estratègies de captura fotogràfica adaptades a diferents tipus d'objectes i estructures, així com a diferents entorns.
 • CE9 : Comprendre tot el procés de treball en un projecte de fotogrametria digital fins a l'obtenció del model 3D: captura fotogràfica, bolcat i processament de les imatges, creació i edició de núvols de punts i superfícies, aplicació de textures, integració del model 3D resultant en un sistema de coordenades i exportació a diferents formats.

 

Competències generals

 • CG1 : Conèixer els nous recursos existents per a posar en valor el Patrimoni a través de noves tecnologies
 • CG2 : Ser capaç de dissenyar, dirigir, coordinar, realitzar i participar en projectes integrals de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • CG3 : Obtenir coneixements avançades en cadascuna de les fases habituals en projectes de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • CG4 : Reconèixer la potencialitat de les eines digitals en la posada en valor del Patrimoni
 • CG5 : Comprendre els canvis que operen en les societats digitals fomentant la versatilitat i adaptabilitat professional

 

MÀSTER DE FORMACIÓ PERMANENT EN PATRIMONI VIRTUAL

 

Coneiximents/Continguts

 • CON1 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CON10 : Conèixer el panorama actual de manera profunda quant a programari comercial i de codi obert per a fotogrametria digital
 • CON11 : Comprendre els entorns immersius i les diferents opcions disponibles de cara a la seua aplicació a la virtualització del patrimoni: Realitat Augmentada i Realitat Virtual; conèixer les característiques específiques de cadascuna d'elles i les diferències entre ambdues.
 • CON2 : Conèixer els nous recursos existents per a posar en valor el Patrimoni a través de noves tecnologies
 • CON3 : Comprendre els canvis que operen en les societats digitals fomentant la versatilitat i adaptabilitat professional
 • CON9 : Comprendre tot el procés de treball en un projecte de fotogrametria digital fins a l'obtenció del model 3D: captura fotogràfica, bolcat i processament de les imatges, creació i edició de núvols de punts i superfícies, aplicació de textures, integració del model 3D resultant en un sistema de coordenades i exportació a diferents formats.

 

Competències específiques:>>Mòdul Opcional de Biomedicina

 • HD1 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi
 • HD2 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • HD3 : Comprendre la potencialitat de les eines digitals en la posada en valor del Patrimoni
 • HD5 : Aplicar estratègies de captura fotogràfica adaptades a diferents tipus d'objectes i estructures, així com a diferents entorns.
 • HD6 : Aplicar els coneixements adquirits sobre programari de codi obert per a gestió, edició i exportació de núvols de punts i malles triangulars.
 • HD7 : Aplicar els coneixements adquirits sobre programari de codi obert per a gestió, edició i exportació de núvols de punts i malles triangulars.
 • HD8 : Aplicar coneixements avançats del programari d'infografia 3D aplicat a modelatge, animació, il·luminació / render i utilització del seu motor de jocs.

 

Capacitats/Competències

 • C1 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • C2 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions ¿i els coneixements i raons últimes que les sustenten¿ a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • C3 : Aplicar nocions de direcció, coordinació, realització i participació en projectes integrals de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • C4 : Aplicar les nocions avançades en cadascuna de les fases habituals en projectes de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • C6 : Sintetitzar els conceptes fonamentals sobre topologia i retopología d'objectes en infografia 3D
 • C7 : Fer treballs d'anastilosis, recreació i reconstrucció del patrimoni cultural integrant fotogrametria digital i infografia 3D

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

-Descàrrega, *intalación i funcionament de Blender

-Assimilació de l'entorn i eines més bàsiques

-Creació d'element 3D a través de diferents eines

-Textura

-Visualiación

-Exportació

 

 

Dades generals

Codi: 79401
Professor/a responsable:
MOLINA VIDAL, JAIME
Crèdits ECTS: 14,00
Crèdits teòrics: 2,00
Crèdits pràctics: 2,20
Càrrega no presencial: 9,80

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1,1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1,1

Estudis en què s'imparteix