Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació per la Comissió d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant.

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Aquesta assignatura pretén introduir a l'alumnat en el coneixement d'aquesta disciplina de recent aparició. Per a això, es proposa un recorregut pel conjunt de tècniques específiques que la formen, l'estudi d'alguns dels exemples més representatius, l'anàlisi de les estratègies d'intervenció en aquesta mena de projectes i la terminologia específica, així com els aspectes ètics que el futur tècnic ha de conéixer. Malgrat la joventut de la disciplina entre els especialistes s'ha desenvolupat un intens debat sobre la seua naturalesa científica, els seus límits i els procediments i metodologies aplicables.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

MÁSTER EN PATRIMONI VIRTUAL

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer i comprendre la terminologia específica en virtualització del patrimoni, així com els principals documents internacionals (Cartes) existents.
 • CE2 : Conèixer i entendre les eines usades per a garantir la traçabilitat científica en els projectes de virtualització.
 • CE3 : Conèixer i comprendre els aspectes relacionats amb la teoria i l'ètica en les intervencions relacionades amb la virtualització del patrimoni.
 • CE4 : Ser capaç de participar activament en els diferents debats teòrics actuals entorn de la virtualització del patrimoni.

 

Competències generals

 • CG1 : Conèixer els nous recursos existents per a posar en valor el Patrimoni a través de noves tecnologies
 • CG2 : Ser capaç de dissenyar, dirigir, coordinar, realitzar i participar en projectes integrals de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • CG3 : Obtenir coneixements avançades en cadascuna de les fases habituals en projectes de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • CG4 : Reconèixer la potencialitat de les eines digitals en la posada en valor del Patrimoni
 • CG5 : Comprendre els canvis que operen en les societats digitals fomentant la versatilitat i adaptabilitat professional

 

ESPECIALISTA EN CREACIÓ D'ENTORNS VIRTUALS APLICATS Al PATRIMONI

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer i comprendre la terminologia específica en virtualització del patrimoni, així com els principals documents internacionals (Cartes) existents.
 • CE2 : Conèixer i entendre les eines usades per a garantir la traçabilitat científica en els projectes de virtualització.
 • CE3 : Conèixer i comprendre els aspectes relacionats amb la teoria i l'ètica en les intervencions relacionades amb la virtualització del patrimoni.
 • CE4 : Ser capaç de participar activament en els diferents debats teòrics actuals entorn de la virtualització del patrimoni.

 

Competències generals

 • CG1 : Conèixer els nous recursos existents per a posar en valor el Patrimoni a través de noves tecnologies
 • CG2 : Ser capaç de dissenyar, dirigir, coordinar, realitzar i participar en projectes integrals de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • CG3 : Obtenir coneixements avançades en cadascuna de les fases habituals en projectes de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • CG4 : Reconèixer la potencialitat de les eines digitals en la posada en valor del Patrimoni
 • CG5 : Comprendre els canvis que operen en les societats digitals fomentant la versatilitat i adaptabilitat professional

 

MÀSTER DE FORMACIÓ PERMANENT EN PATRIMONI VIRTUAL

 

Coneiximents/Continguts

 • CON1 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CON2 : Conèixer els nous recursos existents per a posar en valor el Patrimoni a través de noves tecnologies
 • CON3 : Comprendre els canvis que operen en les societats digitals fomentant la versatilitat i adaptabilitat professional
 • CON4 : Conèixer i comprendre la terminologia específica en virtualització del patrimoni, així com els principals documents internacionals (Cartes) existents.
 • CON5 : Conèixer i comprendre les eines usades per a garantir la traçabilitat científica en els projectes de virtualització.
 • CON6 : Conèixer i comprendre els aspectes relacionats amb la teoria i l'ètica en les intervencions relacionades amb la virtualització del patrimoni.

 

Habilitats/Destreses

 • HD1 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi
 • HD2 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • HD3 : Comprendre la potencialitat de les eines digitals en la posada en valor del Patrimoni

 

Capacitats/Competències

 • C1 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • C2 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions ¿i els coneixements i raons últimes que les sustenten¿ a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • C3 : Aplicar nocions de direcció, coordinació, realització i participació en projectes integrals de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • C4 : Aplicar les nocions avançades en cadascuna de les fases habituals en projectes de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • C5 : Aplicar els coneixements adquirits en els diferents debats teòrics actuals entorn de la virtualització del patrimoni.

 

ESPECIALISTA EN CREACIÓ D¿ENTORNS VIRTUALS APLICATS AL PATRIMONIO

 

Coneiximents/Continguts

 • CON1 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CON2 : Conèixer els nous recursos existents per a posar en valor el Patrimoni a través de noves tecnologies
 • CON3 : Comprendre els canvis que operen en les societats digitals fomentant la versatilitat i adaptabilitat professional
 • CON4 : Conèixer i comprendre la terminologia específica en virtualització del patrimoni, així com els principals documents internacionals (Cartes) existents.
 • CON5 : Conèixer i comprendre les eines usades per a garantir la traçabilitat científica en els projectes de virtualització.
 • CON6 : Conèixer i comprendre els aspectes relacionats amb la teoria i l'ètica en les intervencions relacionades amb la virtualització del patrimoni.

 

Habilitats/Destreses

 • HD1 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi
 • HD2 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • HD3 : Comprendre la potencialitat de les eines digitals en la posada en valor del Patrimoni

 

Capacitats/Competències

 • C1 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • C2 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions ¿i els coneixements i raons últimes que les sustenten¿ a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • C3 : Aplicar nocions de direcció, coordinació, realització i participació en projectes integrals de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • C4 : Aplicar les nocions avançades en cadascuna de les fases habituals en projectes de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • C5 : Aplicar els coneixements adquirits en els diferents debats teòrics actuals entorn de la virtualització del patrimoni.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

• Obtindre coneixements teòrics i terminològics teoria de la reconstrucció virtual
• Descobrir tècniques de documentació i reconstrucció que s'han emprat en el passat
• Accedir a les estratègies actuals de reconstrucció virtual del patrimoni
• Despertar una consciència ètica en les intervencions virtuals: els límits de la intervenció
• Introduir els conceptes bàsics de l'Arqueologia virtual i la Ciberarqueología

 

 

;

Dades generals

Codi: 79398
Professor/a responsable:
MOLINA VIDAL, JAIME
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,20
Càrrega no presencial: 1,40

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix