Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura perteneciente al módulo V del máster: trabajo fin de máster.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

MÀSTER EN TECNOLOGIES I POLÍTIQUES PÚBLIQUES SOBRE LA GESTIÓ AMBIENTAL

 

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç d'adquirir destreses d'autoaprenentatge quant a la cerca d'informació, síntesi, disseny, gestió i execució d'informes sobre la gestió ambiental
 • CG10 : Ser capaç de presentar de forma oral i per escrit, de manera clara i adequada, els resultats d'una recerca aplicada a les tecnologies i polítiques públiques sobre la gestió ambiental
 • CG2 : Ser capaç de realitzar anàlisis crítiques i exercir l'autocrítica en aspectes relacionats amb les tecnologies i les polítiques públiques vinculades amb la gestió ambiental
 • CG3 : Conèixer els fonaments jurídics i econòmics de les polítiques públiques en gestió ambiental
 • CG4 : Saber integrar els coneixements vinculats amb les tecnologies sobre gestió ambiental
 • CG5 : Comprendre i valorar els aspectes transdisciplinars de la gestió ambiental
 • CG6 : Adquirir el compromís ètic amb la gestió ambiental sostenible i reflexionar sobre les seues implicacions socials
 • CG7 : Comprendre el maneig de les eines per a l'avaluació ambiental i la gestió territorial
 • CG8 : Conèixer la problemàtica de la gestió integral del medi ambient: hidrosfera, atmosfera, biosfera, litosfera i antroposfera
 • CG9 : Reconèixer els elements fonamentals de les polítiques públiques ambientals

 

Competències Específiquese

 • CE1 : Conèixer els aspectes fonamentals del dret ambiental a la solució de problemes pràctics
 • CE10 : Saber integrar els factors sociopolítics amb els mediambientals
 • CE11 : Ser capaç d'analitzar de manera integral un sistema ambiental complex, interrelacionat i interdependent
 • CE12 : Conèixer les zones marines i costaneres, els tipus de contaminació marina i els efectes de les activitats humanes sobre els seus sistemes biològics
 • CE13 : Saber identificar els paràmetres de qualitat de l'aire i els impactes ambientals que els afecten
 • CE14 : Conèixer els models de recollida, transport i transferència de residus
 • CE15 : Saber identificar les aplicacions industrials i mediambientals de l'enginyeria acústica
 • CE16 : Conèixer les fases de planificació, execució i gestió de les espais naturals protegits
 • CE17 : Comprendre els diferents tractaments de residus
 • CE18 : Conèixer les tècniques d'eficiència energètica en edificació
 • CE19 : Comprendre la tipologia i tecnologia de les energies renovables
 • CE2 : Ser capaç d'avaluar la problemàtica sectorial de la gestió ambiental
 • CE20 : Ser capaç d'identificar tecnologies mediambientals aplicades en la qualitat industrial
 • CE21 : Comprendre els processos de planificació territorial i les seues estratègies de competitivitat
 • CE22 : Conèixer la història de la la planificació hidrològica a Espanya, així com el desenvolupament de la seua política hidràulica
 • CE23 : Ser capaç d'analitzar les diferents polítiques agroambientales
 • CE24 : Saber integrar fiscalitat i polítiques polítiques públiques en l'ordenació estratègica
 • CE3 : Conèixer les tecnologies específiques en l'acompliment de la gestió ambiental
 • CE4 : Comprendre el funcionament dels mecanismes econòmics de les polítiques públiques en gestió ambiental
 • CE5 : Comprendre els fonaments financers i de fiscalitat aplicats a la gestió ambiental
 • CE6 : Conèixer els models de gestió dels diversos béns ambientals i les seues tecnologies afins
 • CE7 : Comprendre experiències reals de gestió del medi ambient
 • CE8 : Saber manejar eines informàtiques aplicades a la gestió ambiental
 • CE9 : Reconèixer els criteris específics en la definició de polítiques públiques ambientals

 

MÀSTER DE FORMACIÓ PERMANENT EN TECNOLOGIES I POLÍTIQUES PÚBLIQUES SOBRE LA GESTIÓ AMBIENTAL

 

Coneiximents/Continguts

 • CON1 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CON10 : Conèixer les tecnologies específiques en l'acompliment de la gestió ambiental
 • CON11 : Comprendre el funcionament dels mecanismes econòmics de les polítiques públiques en gestió ambiental
 • CON12 : Comprendre els fonaments financers i de fiscalitat aplicats a la gestió ambiental
 • CON13 : Conèixer els models de gestió dels diversos béns ambientals i les seues tecnologies afins
 • CON14 : Comprendre experiències reals de gestió del medi ambient
 • CON15 : Reconèixer els criteris específics en la definició de polítiques públiques ambientals
 • CON16 : Conèixer les zones marines i costaneres, els tipus de contaminació marina i els efectes de les activitats humanes sobre els seus sistemes biològics
 • CON17 : Saber identificar els paràmetres de qualitat de l'aire i els impactes ambientals que els afecten
 • CON18 : Conèixer els models de recollida, transport i transferència de residus
 • CON19 : Saber identificar les aplicacions industrials i mediambientals de l'enginyeria acústica
 • CON2 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CON20 : Conèixer les fases de planificació, execució i gestió de les espais naturals protegits
 • CON21 : Comprendre els diferents tractaments de residus
 • CON22 : Conèixer les tècniques d'eficiència energètica en edificació
 • CON23 : Comprendre la tipologia i tecnologia de les energies renovables
 • CON24 : Ser capaç d'identificar tecnologies mediambientals aplicades en la qualitat industrial
 • CON25 : Comprendre els processos de planificació territorial i les seues estratègies de competitivitat
 • CON26 : Conèixer la història de la la planificació hidrològica a Espanya, així com el desenvolupament de la seua política hidràulica
 • CON3 : Conèixer els fonaments jurídics i econòmics de les polítiques públiques en gestió ambiental
 • CON4 : Comprendre i valorar els aspectes transdisciplinars de la gestió ambiental
 • CON5 : Adquirir el compromís ètic amb la gestió ambiental sostenible i reflexionar sobre les seues implicacions socials
 • CON6 : Comprendre el maneig de les eines per a l'avaluació ambiental i la gestió territorial
 • CON7 : Conèixer la problemàtica de la gestió integral del medi ambient: hidrosfera, atmosfera, biosfera, litosfera i antroposfera
 • CON8 : Reconèixer els elements fonamentals de les polítiques públiques ambientals
 • CON9 : Conèixer els aspectes fonamentals del dret ambiental a la solució de problemes pràctics

 

Habilitats/Destreses

 • HD1 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • HD2 : Desenvolupar destreses d'autoaprenentatge quant a la cerca d'informació, síntesi, disseny, gestió i execució d'informes sobre la gestió ambiental
 • HD3 : Analitzar críticament i exercir l'autocrítica en aspectes relacionats amb les tecnologies i les polítiques públiques vinculades amb la gestió ambiental
 • HD4 : Interpretar i integrar els coneixements vinculats amb les tecnologies sobre gestió ambiental
 • HD5 : Saber manejar eines informàtiques aplicades a la gestió ambiental
 • HD6 : Avaluar e integrar els factors sociopolítics amb els mediambientals
 • HD7 : Ser capaç d'analitzar les diferents polítiques agroambientales
 • HD8 : Saber integrar fiscalitat i polítiques polítiques públiques en l'ordenació estratègica

 

Capacitats/Competències

 • C1 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi
 • C2 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • C3 : Ser capaç de presentar de manera oral i per escrit, de manera clara i adequada, els resultats d'una investigació aplicada a les tecnologies i polítiques públiques sobre la gestió ambiental
 • C4 : Ser capaç d'avaluar la problemàtica sectorial de la gestió ambiental
 • C5 : Ser capaç d'analitzar de manera integral un sistema ambiental complex, interrelacionat i interdependent

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Realización de un trabajo escrito de calidad en el ámbito de las tecnologías y las políticas públicas en la gestión del medio ambiente que acredite el esfuerzo y la aptitud investigadora del estudiante y sea digno de divulgación o publicación en un medio especializado sin necesidad de modificaciones sustanciales. Defensa pública solvente del mismo por parte del estudiante, presencialmente en la Universidad de Alicante o a través de los medios tecnológicos audiovisuales que permitan su defensa a distancia.

 

 

;

Dades generals

Codi: 79116
Professor/a responsable:
MOLINA GIMENEZ, ANDRES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: BOTÀNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: CIÈNCIES HISTORICOJURÍDIQUES
  Àrea: HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: DISCIPLINES ECONÒMIQUES I FINANCERES
  Àrea: DRET FINANCER I TRIBUTARI
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA DE L'ENGINYERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,1
 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,17
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,1
 • Dep.: ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: FISIOLOGIA VEGETAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: URBANÍSTICA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,1
 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA DELS TRANSPORTS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,1

Estudis en què s'imparteix