Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

En la asignatura se explica, en primer lugar, el marco general en el ámbito de la gestión de residuos, especialmente en lo que respecta a su recogida y transporte, pasando, en segundo lugar a explicar sus diferente modelos de gestión. Se conjuga la información legal y socioeconómica, con la ingeniería y el medio ambiente, para así poder considerar una visión integral de la problemática del sector.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

MÀSTER EN TECNOLOGIES I POLÍTIQUES PÚBLIQUES SOBRE LA GESTIÓ AMBIENTAL

 

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç d'adquirir destreses d'autoaprenentatge quant a la cerca d'informació, síntesi, disseny, gestió i execució d'informes sobre la gestió ambiental
 • CG2 : Ser capaç de realitzar anàlisis crítiques i exercir l'autocrítica en aspectes relacionats amb les tecnologies i les polítiques públiques vinculades amb la gestió ambiental
 • CG4 : Saber integrar els coneixements vinculats amb les tecnologies sobre gestió ambiental
 • CG5 : Comprendre i valorar els aspectes transdisciplinars de la gestió ambiental
 • CG6 : Adquirir el compromís ètic amb la gestió ambiental sostenible i reflexionar sobre les seues implicacions socials
 • CG8 : Conèixer la problemàtica de la gestió integral del medi ambient: hidrosfera, atmosfera, biosfera, litosfera i antroposfera

 

Competències Específiquese

 • CE14 : Conèixer els models de recollida, transport i transferència de residus
 • CE2 : Ser capaç d'avaluar la problemàtica sectorial de la gestió ambiental
 • CE7 : Comprendre experiències reals de gestió del medi ambient

 

MÀSTER DE FORMACIÓ PERMANENT EN TECNOLOGIES I POLÍTIQUES PÚBLIQUES SOBRE LA GESTIÓ AMBIENTAL

 

Coneiximents/Continguts

 • CON1 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CON13 : Conèixer els models de gestió dels diversos béns ambientals i les seues tecnologies afins
 • CON14 : Comprendre experiències reals de gestió del medi ambient
 • CON18 : Conèixer els models de recollida, transport i transferència de residus
 • CON2 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CON4 : Comprendre i valorar els aspectes transdisciplinars de la gestió ambiental
 • CON7 : Conèixer la problemàtica de la gestió integral del medi ambient: hidrosfera, atmosfera, biosfera, litosfera i antroposfera

 

Habilitats/Destreses

 • HD1 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • HD2 : Desenvolupar destreses d'autoaprenentatge quant a la cerca d'informació, síntesi, disseny, gestió i execució d'informes sobre la gestió ambiental
 • HD3 : Analitzar críticament i exercir l'autocrítica en aspectes relacionats amb les tecnologies i les polítiques públiques vinculades amb la gestió ambiental
 • HD4 : Interpretar i integrar els coneixements vinculats amb les tecnologies sobre gestió ambiental

 

Capacitats/Competències

 • C1 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi
 • C2 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • C4 : Ser capaç d'avaluar la problemàtica sectorial de la gestió ambiental

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Conocer la problemática asociada con las fases de generación, recogida y transporte de residuos, así como los modelos alternativos para su gestión.

 

 

;

Dades generals

Codi: 79092
Professor/a responsable:
MOLINA GIMENEZ, ANDRES
Crèdits ECTS: 1,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA HIDRÀULICA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.

Estudis en què s'imparteix