Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MODELS DE GESTIÓ DE RESIDUS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

En la asignatura se explica, en primer lugar, el marco general en el ámbito de la gestión de residuos, especialmente en lo que respecta a su recogida y transporte, pasando, en segundo lugar a explicar sus diferente modelos de gestión. Se conjuga la información legal y socioeconómica, con la ingeniería y el medio ambiente, para así poder considerar una visión integral de la problemática del sector.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç d'adquirir destreses d'autoaprenentatge quant a la cerca d'informació, síntesi, disseny, gestió i execució d'informes sobre la gestió ambiental
 • CG2 : Ser capaç de realitzar anàlisis crítiques i exercir l'autocrítica en aspectes relacionats amb les tecnologies i les polítiques públiques vinculades amb la gestió ambiental
 • CG4 : Saber integrar els coneixements vinculats amb les tecnologies sobre gestió ambiental
 • CG5 : Comprendre i valorar els aspectes transdisciplinars de la gestió ambiental
 • CG6 : Adquirir el compromís ètic amb la gestió ambiental sostenible i reflexionar sobre les seues implicacions socials
 • CG8 : Conèixer la problemàtica de la gestió integral del medi ambient: hidrosfera, atmosfera, biosfera, litosfera i antroposfera

 

Competències Específiques

 • CE14 : Conèixer els models de recollida, transport i transferència de residus
 • CE2 : Ser capaç d'avaluar la problemàtica sectorial de la gestió ambiental
 • CE7 : Comprendre experiències reals de gestió del medi ambient

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Conocer la problemática asociada con las fases de generación, recogida y transporte de residuos, así como los modelos alternativos para su gestión.

 

 

Dades generals

Codi: 79092
Professor/a responsable:
MOLINA GIMENEZ, ANDRES
Crèdits ECTS: 1,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA HIDRÀULICA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.

Estudis en què s'imparteix