Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GESTIÓ DELS USOS DEL SÒL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La ordenación y gestión de los usos del suelo constituye un componente importante en los procesos de toma de decisiones en materia de gestión medioambiental. Los cambios en los usos/coberturas del suelo pueden tener importantes impactos ambientales entre ellos impactos en los recursos hídricos. Impactos que pueden superar los impactos esperados por el cambio climático.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç d'adquirir destreses d'autoaprenentatge quant a la cerca d'informació, síntesi, disseny, gestió i execució d'informes sobre la gestió ambiental
 • CG2 : Ser capaç de realitzar anàlisis crítiques i exercir l'autocrítica en aspectes relacionats amb les tecnologies i les polítiques públiques vinculades amb la gestió ambiental
 • CG4 : Saber integrar els coneixements vinculats amb les tecnologies sobre gestió ambiental
 • CG5 : Comprendre i valorar els aspectes transdisciplinars de la gestió ambiental
 • CG7 : Comprendre el maneig de les eines per a l'avaluació ambiental i la gestió territorial

 

Competències Específiques

 • CE17 : Comprendre els diferents tractaments de residus

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Presentar un ejemplo de gestión de coberturas del suelo para regular el balance hídrico en una cuenca hidrográfica mediante un ejercicio práctico. Para ello, se usa un modelo eco-hidrológico distribuido para generar varios escenarios de cambio de coberturas del suelo y evaluar su efecto en el balance hídrico a escala de una pequeña cuenca en una zona semiárida del sureste español.
Al finalizar la asignatura, los estudiantes podrán proponer unos escenarios de restauración para la zona de estudio que permiten mejorar la cubierta vegetal sin perjudicar la recarga de los acuíferos.

 

 

Dades generals

Codi: 79085
Professor/a responsable:
MELGAREJO MORENO, JOAQUIN
Crèdits ECTS: 1,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.

Estudis en què s'imparteix