Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Un Sistema de Información Geográfica (SIG) es una herramienta que permite trabajar con información georreferenciada (con coordenadas). En este sentido, cabe indicar que la mayor parte de la de la información que se maneja en cualquier tipo de disciplina está georreferenciada, es decir, se trata de información a la cual puede asignarse una posición geográfica, y por tanto, información que viene acompañada de otra información adicional relativa a su localización. Un SIG consiste en información de naturaleza diversa sobre un determinado territorio, almacenada en un conjunto de bases de datos tanto gráficas como alfanuméricas, cuya relación con el territorio se realiza a través de un sistema de referencia geográfico y se gestiona a través de uno o varios programas informáticos específicos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

MÀSTER EN TECNOLOGIES I POLÍTIQUES PÚBLIQUES SOBRE LA GESTIÓ AMBIENTAL

 

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç d'adquirir destreses d'autoaprenentatge quant a la cerca d'informació, síntesi, disseny, gestió i execució d'informes sobre la gestió ambiental
 • CG2 : Ser capaç de realitzar anàlisis crítiques i exercir l'autocrítica en aspectes relacionats amb les tecnologies i les polítiques públiques vinculades amb la gestió ambiental
 • CG4 : Saber integrar els coneixements vinculats amb les tecnologies sobre gestió ambiental
 • CG5 : Comprendre i valorar els aspectes transdisciplinars de la gestió ambiental
 • CG7 : Comprendre el maneig de les eines per a l'avaluació ambiental i la gestió territorial

 

Competències Específiquese

 • CE18 : Conèixer les tècniques d'eficiència energètica en edificació

 

MÀSTER DE FORMACIÓ PERMANENT EN TECNOLOGIES I POLÍTIQUES PÚBLIQUES SOBRE LA GESTIÓ AMBIENTAL

 

Coneiximents/Continguts

 • CON1 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CON2 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CON4 : Comprendre i valorar els aspectes transdisciplinars de la gestió ambiental
 • CON6 : Comprendre el maneig de les eines per a l'avaluació ambiental i la gestió territorial

 

Habilitats/Destreses

 • HD1 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • HD2 : Desenvolupar destreses d'autoaprenentatge quant a la cerca d'informació, síntesi, disseny, gestió i execució d'informes sobre la gestió ambiental
 • HD3 : Analitzar críticament i exercir l'autocrítica en aspectes relacionats amb les tecnologies i les polítiques públiques vinculades amb la gestió ambiental
 • HD4 : Interpretar i integrar els coneixements vinculats amb les tecnologies sobre gestió ambiental
 • HD5 : Saber manejar eines informàtiques aplicades a la gestió ambiental

 

Capacitats/Competències

 • C1 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi
 • C2 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Conocer los fundamentos en la utilización de Sistema de Información Geográfica (SIG) y aprender el funcionamiento de una herramienta SIG como es el software QGIS.

 

 

;

Dades generals

Codi: 79084
Professor/a responsable:
MELGAREJO MORENO, JOAQUIN
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 1,20

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: URBANÍSTICA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.

Estudis en què s'imparteix