Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONS I SOCIETATS D'INVERSIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura "Fondos y Sociedades de Inversion",  del Tittulo Propio Experto  Asesor Financiero Europeo está diseñada para preparar al alumno para la toma de decisiones de asignación del capital disponible entre activos financieros.

El contenido de la asignatura se centra en el régimen jurídico, funcionamiento y gestión de las diferentes instituciones de inversión colectiva (fondos de inversión, sociedades de inversión, etc.), así como de las sociedades gestoras y depositarias de las mismas. También se estudiará la evaluación y selección de fondos de inversión en función de diversos criterios, aportando un juicio crítico sobre las inversiones

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

EXPERT EN ASSESSOR FINANCER EUROPEU

 

Competències generals

 • CG1 : Capacitat per a la cerca i anàlisi d'informació.
 • CG10 : Usar habitualment les eines informàtiques així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu acompliment professional.
 • CG11 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.

 

Competències Específiquese

 • CE2 : Integrar-se en l'àrea de Gestió Personal i/o Patrimonial d'una entitat financera i exercir amb soltesa qualsevol labor de gestió en ella encomanada.
 • CE3 : Valorar a partir dels registres rellevants d'informació la situació i previsible evolució d'una entitat i dels comptes gestionats.
 • CE7 : Ser capaç d'aplicar diversos instruments tècnics de màrqueting i recerca comercial a l'anàlisi dels productes financers.

 

EXPERT/A EN ASSESSOR FINANCER EUROPEU

 

Competències generals

 • CG1 : Capacitat per a la cerca i anàlisi d'informació.
 • CG10 : Usar habitualment les eines informàtiques així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu acompliment professional.
 • CG11 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.

 

Competències Específiquese

 • CE2 : Integrar-se en l'àrea de Gestió Personal i/o Patrimonial d'una entitat financera i exercir amb soltesa qualsevol labor de gestió en ella encomanada.
 • CE3 : Valorar a partir dels registres rellevants d'informació la situació i previsible evolució d'una entitat i dels comptes gestionats.
 • CE7 : Ser capaç d'aplicar diversos instruments tècnics de màrqueting i recerca comercial a l'anàlisi dels productes financers.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 El alumno será capaz de:

Conocer de forma general las ventajas de las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC´s):
seguridad jurídica, diversificación, rentabilidad, liquidez, etc.

Conocer y entender el funcionamiento de un fondo en todas sus vertientes y cuáles son sus objetivos de inversión.

Conocer y entender el concepto de gestión alternativa, la distinción entre Instituciones de Inversión Colectiva de inversión libre
e Instituciones de Inversión Colectiva de Instituciones de Inversión Colectiva de inversión libre,
así como las disposiciones legales espaciales de este tipo de instituciones en España.

Conocer y entender los diferentes estilos de gestión profundizando en la gestión activa,
pasiva, y valor, teniendo en cuenta sus diferencias en cuanto a costes y objetivos.

Conocer y entender los conceptos y el uso de los ranking y rating de fondos. Conocer el procedimiento para la elaboración de un ranking y de los rating y la utilidad de cada una de estas herramientas.

Conocer, entender y aplicar las medidas de rentabilidad/riesgo para la selección de fondos: ratio de Sharpe, ratio de Treynor, ratio de Información, Alfa de Jensen.

 

 

Dades generals

Codi: 78272
Professor/a responsable:
TORRES SEMPERE, JOAQUIN
Crèdits ECTS: 1,80
Crèdits teòrics: 0,72
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 1,08

Departaments amb docència

 • Dep.: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Àrea: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Crèdits teòrics: 0,71
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix