Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

En el contexto de un master de argumentación jurídica, se trata de presentar la negociación como un debate orientado a esclarecer las posibilidades de alcanzar un acuerdo, un pacto.  

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

MÀSTER EN ARGUMENTACIÓ JURÍDICA

 

Competències generals

 • CG1 : Capacidad de comunicación oral y escrita.
 • CG10 : Desenvolupament d'un pensament crític i autocrítico.
 • CG11 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG2 : Tractar d'articular la teoria i la pràctica de l'argumentació en les diverses esferes del Dret.
 • CG3 : Oferir un panorama raonablement complet de la diversitat de perspectives i de disciplines des de les quals cal encarar el raonament jurídic.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG9 : Adquisició de valors i principis ètics.

 

Competències Específiques

 • CE10 : Capacitat de negociació i conciliació.
 • CE13 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE15 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.

 

MÀSTER DE FORMACIÓ PERMANENT EN ARGUMENTACIÓ JURÍDICA

 

Coneiximents/Continguts

 • CON1 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CON14 : Comprèn i coneix de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CON16 : Aplica els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CON2 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CON3 : Articula la teoria i la pràctica de l'argumentació en les diverses esferes del Dret.
 • CON4 : Ofereix un panorama raonablement complet de la diversitat de perspectives i de disciplines des de les quals cal encarar el raonament jurídic.
 • CON5 : Analitza i sintetitza materials jurídics: fets, normes, etc.
 • CON9 : Coneix i comprèn els valors i principis ètics.

 

Habilitats/Destreses

 • HD1 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi
 • HD2 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • HD3 : Comunica correctament de manera oral i escrita
 • HD4 : Desenvolupa un pensament crític i autocrític.
 • HD5 : Treballa en equip.

 

Capacitats/Competències

 • C1 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions ¿i els coneixements i raons últimes que les sustenten¿ a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • C5 : Capaç de negociar i conciliar.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

El objetivo esencial es romper con el prejuicio dominante que sostiene que "argumentación" y "negociación" son formas de interacción completamente opuestas. Para ello se trata de hacer explícitos todos los componentnes argumentativos presentes en toda negociación

No procede adaptación

 

 

;

Dades generals

Codi: 78232
Professor/a responsable:
AGUILO REGLA, JOSEP
Crèdits ECTS: 1,00
Crèdits teòrics: 0,30
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,70

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Àrea: FILOSOFIA DEL DRET
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix