Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LABORATORI DE BIOLOGIA MOLECULAR I GENÈTICA REPRODUCTIVA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Esta asignatura forma parte de plan de estudios del Titulo propio de la Universidad de Alicante Master en Medicina Reproductiva. Se trata de una asignatura obligatoria de caracter eminentemente práctico que se enmarca en el módulo 2:  PRÁCTICAS EN MEDICINA REPRODUCTIVA.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Posseir un profund coneixement teòric de les diferents matèries del Master.
 • CG2 : Ser capaç de realitzar les tasques arreplegades en els objectius del domini de les habilitats de les diferents matèries del Master.
 • CG3 : Tenir una actitud positiva cap a l'aprenentatge de les matèries del Master.
 • CG7 : Posseir un ampli coneixement dels aspectes ètics i legals que afecten a les diferents matèries de disciplines relacionades amb la Medicina Reproductiva i en general amb les Ciències de la Salut.

 

Competències Específiques

 • CE12 : Estar familiaritzat i ser capaç de realitzar diferents tècniques de diagnòstic genètic, tals com a extracció d'ADN, reacció en cadena de la polimerasa (PCR), hibridació fluorescent in situ (FISH), cariotipado, etc.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Alcanzar un alto nivel acerca del estado actual del conocimiento sobre la recogida, conservación y manipulación de embriones humanos.

Ser capaz, de realizar correctamente todos los procedimientos de recogida, conservación y manipulación de embriones humanos.

Alcanzar un alto nivel acerca del estado actual del conocimiento sobre la extracción de blastomeras de un embrión humano con fines diagnósticos.

Ser capaz, de realizar correctamente la extracción de blastomeras de un embrión humano con fines diagnósticos.

Alcanzar un alto nivel acerca del estado actual del conocimiento sobre las alteraciones genéticas detectables en el embrión y susceptibles de diagnóstico mediante la separación de blastomeras.

Ser capaz, de realizar correctamente las principales técnicas citogenéticas y de análisis cromosómico necesarias para un diagnóstico pre-implantatorio.

Alcanzar un alto nivel acerca del estado actual del conocimiento sobre la legislación y codigos deontológico relacionados con las practicas de diagnóstico pre-implntatorio.

Tener una actitud positiva y el compromiso de cumplir la legislación y codigos deontológico relacionados con las prácticas de diagnóstico pre-implantatorio.

Alcanzar un alto nivel acerca del estado actual del conocimiento sobre los estándares de control y calidad del laboratorio de embriología.


 

 

Dades generals

Codi: 77888
Professor/a responsable:
GIRELA LOPEZ, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 10,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 3,20
Càrrega no presencial: 6,00

Departaments amb docència

 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
  Crèdits teòrics: 0,04
  Crèdits pràctics: 0,08
 • Dep.: BIOTECNOLOGIA
  Àrea: BIOLOGIA CEL·LULAR
  Crèdits teòrics: 0,76
  Crèdits pràctics: 3,12
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix