Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
POBLES I PROCESSOS CULTURALS EN EL MEDITERRANI ANTIC

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

En la asignatura se estudiará la cultura de las comunidades paleohispánicas, los procesos de interacción cultural entre las sociedades ibéricas y célticas y su relación con el Estado romano. Además, se analizarán los procesos migratorios de los pueblos antiguos y su significación histórica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Resoldre problemes integrant variables múltiples.
 • CT2 : Definir i planificar estudis sobre temes concrets i de projectes de recerca.
 • CT3 : Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per a la cerca bibliogràfica i l'execució de projectes d'estudi i recerca.
 • CT4 : Interactuar amb col·legues de la mateixa disciplina acadèmica per a contrastar i optimitzar els coneixements adquirits i, si escau, organitzar equips de treball.

 

Competències generals

 • CG1 : Aplicar els coneixements obtinguts per a analitzar problemes històrics relacionats amb la prehistòria, l'antiguitat i l'edat mitjana.
 • CG2 : Comprendre i relacionar els coneixements adquirits per a formular síntesis de caràcter social i ètic sobre els períodes històrics estudiats.
 • CG5 : Analitzar amb rigor i esperit crític la literatura científica relacionada amb la prehistòria, l'antiguitat i l'edat mitjana.
 • CG7 : Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a la cerca, l'anàlisi i el tractament de la documentació històrica.
 • CG8 : Ser capaç de treballar cooperativament, per tal d'adquirir i aplicar els coneixements dels períodes històrics.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat per a ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous, o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les principals característiques culturals de les comunitats paleohispánicas
 • Conèixer els processos d'interacció cultural entre les societats ibèriques i cèltiques d'Hispània i l'Estat romà.
 • Identificar els processos migratoris dels pobles antics i la seua significació històrica

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Conocer las principales características culturales de las comunidades paleohispánicas, su religión y formas de vida.
Comprender los procesos de interacción cultural entre las sociedades ibéricas y célticas de Hispania y la naturaleza de su interacción dentro del Estado romano.
Identificar los procesos migratorios de los pueblos antiguos y comprender su significación histórica y su relación con los procesos migratorios actuales.

 

 

Dades generals

Codi: 49816
Professor/a responsable:
MATEO CORREDOR, DANIEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 2,00
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 2
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix