Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTIQUES FUNERÀRIES EN LA PREHISTÒRIA I LA PROTOHISTÒRIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Esta asignatura se enmarca en la materia dedicada al estudio de la cultura, sociedad y religión durante la Prehistoria y la Protohistoria. Las prácticas funerarias constituyen, en este sentido, la mejor expresión humana de la que suele quedar evidencias materiales y su estudio constituye uno de los campos esenciales desde los que aproximarnos a la compresión de las sociedades pretéritas.

Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados de aprendizaje previstos se ajustarán a la realización de clases teóricas, teoría y seminarios on-line y trabajo autónomo. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Resoldre problemes integrant variables múltiples.
 • CT2 : Definir i planificar estudis sobre temes concrets i de projectes de recerca.
 • CT3 : Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per a la cerca bibliogràfica i l'execució de projectes d'estudi i recerca.
 • CT4 : Interactuar amb col·legues de la mateixa disciplina acadèmica per a contrastar i optimitzar els coneixements adquirits i, si escau, organitzar equips de treball.

 

Competències generals

 • CG1 : Aplicar els coneixements obtinguts per a analitzar problemes històrics relacionats amb la prehistòria, l'antiguitat i l'edat mitjana.
 • CG10 : Exposar i defensar en públic idees i treballs elaborats.
 • CG2 : Comprendre i relacionar els coneixements adquirits per a formular síntesis de caràcter social i ètic sobre els períodes històrics estudiats.
 • CG3 : Expressar per escrit i amb precisió coneixements, arguments i raonaments referents a les èpoques prehistòrica, antiga i medieval.
 • CG4 : Utilitzar mètodes i tècniques per a la iniciació a la recerca històrica del món mediterrani fins a l'edat mitjana.
 • CG5 : Analitzar amb rigor i esperit crític la literatura científica relacionada amb la prehistòria, l'antiguitat i l'edat mitjana.
 • CG6 : Contrastar críticament des d'una perspectiva de gènere les fonts històriques.
 • CG7 : Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a la cerca, l'anàlisi i el tractament de la documentació històrica.
 • CG8 : Ser capaç de treballar cooperativament, per tal d'adquirir i aplicar els coneixements dels períodes històrics.
 • CG9 : Utilitzar amb propietat la terminologia i el vocabulari específics de la prehistòria, l'antiguitat i l'edat mitjana.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat per a ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous, o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar els rituals funeraris en les societats prehistòriques i protohistòriques
 • Conèixer la ideologia de les comunitats prehistòriques i protohistòriques a partir de les seues manifestacions funeràries
 • Comprendre les estructures socials a partir de les manifestacions funeràries
 • Identificar la materialitat arqueològica en els aixovars funeraris, així com la seua temporalitat

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Analizar las evidencias funerarias de las sociedades prehistóricas y protohistóricas, con el objeto de identificar y reconocer los rituales funerarios como forma de inferir aspectos sobre la organización, estructura social e ideología de las comunidades pretéritas. A través de estos objetivos se cumplirán las competencias básicas, generales y específicas determinadas para cada materia.

 

 

Dades generals

Codi: 49814
Professor/a responsable:
JOVER MAESTRE, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 2,00
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: PREHISTÒRIA
  Crèdits teòrics: 2
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix